Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en naar alle windstreken de banen effenend voor het handelsverkeer, zich heeft ontwikkeld tot een der eerste marktplaatsen van het Noorden, tot de belangrijkste van Friesland.

„En nietwaar, allen, die in 1917 ter jaarvergadering waren gekomen, zullen zich herinneren hoe de keurige couponboekjes, de gids, de programma's en de reclameplaten van Fneslands hoofdstad — thans twintig iaar later nog dezélfde afbeelding vertoonend - bewezen • V* .?ro?te.Jen biiz°ndere taak der reclamekunst is, dat zij arbeidend schijnbaar uitsluitend voor materieele belangen tevens ons dag-aan-dag-leven verfraait ïrnm r"" schoonheid bren8t' die een vreugd is voor Naast het op ruime schaal verspreiden van attractieve reclamebiljetten zal op menig vereenigingsprogramma de uitgave gebracht worden van serie fraaie prentbriefkaarten. De Bond Heemschut ging daarin reeds eenige jaren geleden voor door een collectie kaarten te laten verschijnen, betrekking hebbend op het karakteristieke schoon Van Gelderland. De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten volgde, en kreeg door de mildheid van een bestuurslid de beschikking 2Vf meen4groote °Plaa8 «ansichten": één serie van het Naardermeer, en één serie van Oisterwiik, welke volgens het jaarverslag 1916 „door het publiek gretig werden gekocht en zeer zeker veel tot stijginf van het ledental hebben bijgedragen." ™DAe zeer actieJe „Commissie van het stadsschoon te Amsterdam heeft in de artistieke prentbriefkaart ook een der doeltreffendste propagandamiddelen gehu digd en in minder dan geen tijd was de eerste oplaag van 0000 stadsgezichten en Amsterdamsche gevels uitverkocht, een bewijs, dat de belangstelling van het publiek voor het karakteristieke Amster.damsche schoon, temidden van de onverschillige barbaarschheid van sloopers en eigenbouwers toch ontwakende is. Zoo treden steeds meer kunstzinnige

^eenig!"gen ,op,als uitgeefster voor reclame-kaarten voor stad en land.

Sluiten