Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I kaarten tegen geringen prijs of gratis beschikbaar te f stellen en boekjes uit te geven, die door smaakvolle

uitvoering, goede illustraties en opwekkenden tekst [ gelukkige afwijkingen moeten zijn van het tegenwoordig t nog algemeen bekende en ook door Dr. H. Blink I reeds gesignaleerde „genre ennuyeux". De rustbanken | en wegwijzers moeten eenvoudige pretentielooze l voorwerpen zijn, die niemand voorbijgaat, maar toch

bescheiden in het landschapsbeeld hun plaats innemen.

De plaatselijke V. V. V.'s moeten het zich tot taak F stellen aan te toonen, dat een duidelijke wegaanwijzing

ook wel kan geschieden zonder in het stemmige bosch I enkele goed zichtbare tjoomen langs het wandelpad ï te bekladden met een bonte reeks van roode, gele, f violette, blauwe, witte, groene of oranje strepen, pijlen, | kringen cirkels, blokken, kruisen of stippen.

Uit dit vluchtige en natuurlijk onvolledige exposé ; blijkt m. i. echter voldoende, dat in immer wisselende

reeksen problemen om belangstelling en oplossing

vragen. Tevens zal men tot de erkenning moeten [ komen, dat de drie massa-organisaties — de A. N.V.V.,

de A. N. W. B. en de N. R. V. met hun 70000 leden, [ alsmede tal van andere aansluitende organisaties op f veelzijdige wijze betrokken zijn bij een beweging, welke I ik kortheidshalve heb genoemd die der „Heimatpflege",

doch welke op het Ille Congres Internationale de 1'Art I .Public nader werd omschreven in:

„Créer une émulation entre les artistes en tragant I une voie pratique oü leurs travaux s'inspirent de

1'intérêt général et de rendre, è 1'art sa mission f d'autrefois en 1'appliquant a 1'idée moderne dans tous b les domaines publics."

Sluiten