Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan zijn wanneer men bedenkt, dat hotels, die bijna op de grens liggen (ik denk aan Berg-en-Dal, Montferland. en de Lutte) reeds weken te voren geheel : besproken waren voor den vacantietijd. Het merkbaar verminderde bezoek aan Valkenburg ligt dan ook in hoofdzaak aan de dure en slechte verbindingen tusschen de hoofdsteden (en de Noordelijke provincies) met het donkere Zuiden.

Dai».b^' de °Plossing van ieder jaar terugkeerende moeilijkheden, om over heel het land een eenigszins evenredige „Ausflügler-distributie" te krijgen, de i * ^ed..invloed ten g°ede kan uitoefenen, ' - * }■ dadellJk de samenstelling van haar ledenlijst, die aantoont, dat een band gelegd is door deze vereeniging met vele groote verkeerslichamen, de ' Vereeniging van Locaal-, Spoor- en Tramwegen de Vereeniging voor Stoomvaartbelangen in Nederland de Konmklijke Nederlandsche Automobielclub, den A. N. W. B. en met andere corporaties, welke tot onderlinge samenwerking bereid gevonden werden

Als eerste teeken van naar buiten tredenden arbeid verscheen bij den aanvang van het seizoen de Stoombootgids voor Nederland, een werkje, dat nog wel met zonder smet of blaam is, maar dat zijn goed [bestaansrecht gegrond vindt in de propagandistische waarde voor het reizen te -water. Immers wij Nederlanders weten in ons star

kveel te weim> riat Frieoianri o« 7^~„a uiïï?

,. , , . O' . ..vuiuim «,11 i,l_ciailU UIIÖSUIUCII

thet sterkst, maar in niet minder afwisseling ook de iZaanstreek en Zuid-Holland, hun stads- en dorps£ aantrekkelijkheid langs het water uitstallen. En als (onbekenden in eigen huis gaven we het schoon der Ihriesche meren, der Hollandsche plassen, der Zeeuwssche wateren slechts te bewonderen aan wie daarvoor cover de Noordzee en den Grooten Oceaan tot ons Kramen, aan de Engelschen en Amerikanen. Deze hnebben reeds jarenlang begrepen, „that only the yyachtsman, the traveller by water really can see and kknow Holland".

In de rij van publicaties, begonnen door het Centraal-

Sluiten