Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bureau in 1913 met „Yachting in Holland", „Friesland Meers", „Dutch Watergardens" past dus geheel een stoombootgids, welke straks vertaald in het Engelsch Rumbold's woorden tot motto zou mogen nemen:

„Many a quaint little village is practically accessible only by water, and to enter many a town except by boat is to miss half the charm of the place".

Het is dus m. i. goed gezien om in dezen tijd van gedwongen beperkte werkzaamheid aansluiting te zoeken bij alle watertoeristische en -sportvereenigingen, lichamen en ondernemingen, teneinde straks na den oorlog op krachtige wijze in het buitenland reclame te maken voor onze onovertroffen waterdorado's.

Ook in deze werkrichting werden in de laatste jaren nieuwe perspectieven geopend, vooral op het Congres van Watertoerisme in 1915 te Amsterdam gehouden. De A. N. W B. verraste de liefhebbers met een nog niet afgesloten reeks nuttige uitgaven, waaronder prachtige waterkaarten en wist in zijn „ZuiderzeeSilhouetten" ook die „groote plas" toe te voegen aan het binnenlandsche vacantiegebied. Door de organisatie eindelijk van den „Vijf-Provinciëntoer" ontsloot ze het nog weinig opgezochte oeverschoon onzer groote rivieren voor motorboot- en zeiljachtliefhebbers.

Zoo klinkt er ieder seizoen „een nieuw geluid" over Neêrlands zomersche watervlakten 1

Terugkeerende van de Leeuwarder A. N. V. V.-vergadering was het mij gegeven een heerlijken avond door te brengen op het terras van het toen pas geopende Clubgebouw der vereeniging: „Watersport Paterswolde" en bij mijn thuiskomst werd^ik verrast door de grootsche plannen van de Bouw- en Exploitatiemaatschappij „Week-End".

Nu ik van eigen aanschouwing onder hoffelijke voorlichting van Mr. Hora Feith het Paterswolder Clubhuis mocht leeren kennen als een waarlijk ideaal meerverblijf, kan ik uit den grond mijner overtuiging het den heer A. Bruining nazeggen, dat „'t Clubhuis alleen negen dagen roeien waard is". Dus: roei naar Groningen 1

Sluiten