Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een aardige illustratie van de toenemende verkeersbehoeften, die zich uitspreken in de afmetingen van den modernen landverkeersweg, geeft de oude en de nieuwe Zandvoortsche weg. De smalle bochtige! :; Zandvoorterlaan heeft zijn tijd gehad en het is alleen ( eigenlijk aan het wijze beleid van alle bestuurders van voertuigen te danken, dat het aantal ongelukken nog tot zoo betrekkelijk weinige beperkt bleef. Déj I nieuwe route zal een rechtstreeksche verbinding vor- 11 men van Amsterdam over Bloemendaal naar zee en i is geprojecteerd op een breedte van 50—60 Meter ; i in het verlengde van den thans 16 Meter breeden i Julianaweg. i In Augustus 1915 heeft Minister Lely dan ook reeds i een ontwerp-wet bij de Tweede Kamer ingediend^ i waarin het plan belichaamd is om aan den achter- | stand der landwegen op afdoende wijze een einde te maken. Daar een dergelijk reuzenwerk, waarvan de ( uitvoering op minstens 20 millioen is geraamd, ( natuurlijk tal van nog niet vermoede moeilijkheden] ; i met zich brengt, heeft de minister het voorstel gedaan i een „Wegenraad" samen te stellen, welke advies , dient uit te brengen. Vanzelfsprekend, dat daarin ; natuurlijk in de eerste plaats waterstaatsambtenaren ( zitting nemen. Doch daarnaast ook deskundigen van , militaire-, post- en telegraaf-diensttakken. Ook mogen , vertegenwoordigers der vereenigingen, die bij goeden < wegenaanleg ten nauwste betrokken zijn, niet ont- | | breken. Ik denk hierbij niet alleen aan de behartiging van landbouw en nijverheid, maar ook aan de meel ( ideëele belangen, waarvoor de A. N.W. B. (welke uit zijn t bestuur reeds een „Wegencommissie" als een actief j lichaam de regeering kan aanbieden), dè A. N. V. -wl | ( Heemschut en de Nederlandsche Heide-maatschappij t hun gegevens voor het toerisme, het behoud van het \ landschappelijk- en stedenschoon, alsmede voor een , goede schaduwrijke en productieve wegbeplanting ten , dienste kunnen stellen van het algemeen. j'| Voor den aanleg en het onderhoud van wegen, welke | niet ressorteeren onder Rijks- of Provinciaal bestuuri |

Sluiten