Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal bij een goed georganiseerd binnenlandsch vreemdelingenverkeer herhaaldelijk contact worden verkregen met directeuren ,en opzichters van gemeentewerken, alsmede met grootgrondbezitters. Ook bij voorbereiding van nieuwe, de verlegging of verbetering van reeds bestaande routes, is er menige rol te vervullen voor een centraal liéhaam als de A. N. V. V.

Van de welwillendheid der grootgrondbezitters is men bijna geheel afhankelijk bij het projecteeren van uitsluitend voor het wandeltoerisme in het leven geroepen „wandelwegen", waarmede de toeristenbond ons nu ieder jaar in een ander gedeelte van ons mooie Nederland komt verrassen. Hebben we eerst met vreugde de beide bondswandeiwegen begroet, die hun eind- en beginpunt vinden in Arnhem, de Nederlandsche wandelstad bij uitnemendheid, het vorige jaar zocht men over een afstand van 200 K.M. de weinig betreden paden van het oude Salland in de gouw Twente. 1917 bracht de, opening van den vierden wandelweg door de Noordelijke provinciën en thans zijn ijverige bondsleden reeds maanden verdiept in de oplossing der moeilijkheden, welke de Zuidelijke provinciën hen voorleggen, die een wandelroute van vele dagen lengte ontwerpen, „ver van de groote wegen", welke de groote-stadsmensch van dorp tot dorp, van landgoed tot landgoed in een steeds wisselend landschapsbeeld de volle heerlijkheid moet doen beseffen van het echt buiten zijn.

Ook zijn ons voorbeelden bekend, dat de uiterste consequentie van het eigendomsrecht jarenlang publiek toegankelijke verkeerswegen heeft onttrokken aan de gemeenschap. Een dergelijk, op het eerste gehoor onmaatschappelijk voornemen, heeft vóór eenige jaren terug de anders zoo rustige gemoederen van de hooge Veluwe in heftige beroering gebracht. Immers de heer A. G. Kröller, die tusschen Hoenderlo en Otterlo ter weerszijden van den grintweg uitgestrekte jachtterreinen bezit, wenschte dezen verbindingweg aan te koopen en op te heffen, ten einde van zijn groote bezitting een aaneengesloten omrasterd wildpark te

Sluiten