Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen aanleggen. Daar de bestaande weg over den hoogen Pampelt — hij moge wat breedte en toestand aangaat nu niet bepaald „ideaal" te noemen zijn — uit een toeristisch oogpunt van bijzondere beteekenis is, omdat hij schoone uitzichten biedt over dit karakteristieke gedeelte van het „wild en bijster" landschap der vale Ouwe, heeft de A. N. W. B. een krachtig protest laten hooren tegen een dergelijk van overheidswege bevorderd onttrekken van een groote uitgestrektheid grondgebied aan een mogelijke cultuur, (ofschoon dat 's landsheers recht mag heeten) en tegen het sluiten van een zeer belangrijk weggedeelte voor den openbaren dienst.

De polemieken, die in de locale en groote pers gevoerd zijn over deze zaak in betrekking tot den aanleg van een zijtak naar Lunteren der spoorwegverbinding Arnhem—Hoenderlo—Apeldoorn, bewezen, dat de meeningen al zeer verdeeld waren. Maar voor ons is alleen van beteekenis, dat het optreden van den Toeristenbond ten gevolge heeft gehad, dat de omlegging van den' weg, welke volgens het eerste aanbod van den heer Kröller over een lengte van 7 K.M. zou parallel loopen aan het traject Otterlo— Pampelt—Hoenderlo-thans zal geschieden volgens een wijze, die, zegt het Dagelijksch Bestuur, „naar onze eerlijke overtuiging gegrond op herhaald bezoek en urenlange wandelingen door bosch en heide in schoonheid niet voor den ouden weg zal onderdoen."

Maar ook dit succes werd alleen verkregen door tot devies te kiezen de woorden welke ik als motto van dit boek plaatste : „dat konden we alleen samen maken." Immers bij het uitpalen van den nieuwen weg op 17 November 1913, waren tegenwoordig de heer C. A. Pos voor den A. N. W. B. en de K. N. A. C, de heer Mulder als gemeentearchitect van Ede en de bekende tuinarchitect de heer D. F. Tersteeg als bestuurslid van „Heemschut".

Zoo werd door eendrachtige samenwerking de vrede op de hooge Veluwe weer gesloten en in plaats van den gevreesden spoorbaanweg, die de rechte lijn

Sluiten