Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ over een afstand van 7 KM. zou huldigen, blijft de f nieuwe overal op eenigen afstand van het gemeden

■ baanvak Otterlo-Hoenderlo. Hij voert langs aardige I dennen boschjes en achterom een reeks van lage t heuveltjes en zal op de Veluwe een bevestiging f geven van het oude Drentsche spreekwoord, dat de I Wegencommissie heeft aanvaard als een der lessen i die we langs onze wegen leeren: „Een goede weg |krom is nooit niet om". - s

Behalve wegenaanleg of-verandering zijn ook het Iwegenonderhoud annex de stofbestrijding en de | anti-tollenactie moeilijke problemen, welke de hedenI daagsche samenleving den gepromoveerden practici van gemeentewerken, gasfabriek en reinigingsdienst, volksgezondheid, Ged. en Prov. Staten ter behandeling voorlegt. s Plaatsen, die in het zomersche vreemdelingenverkeer I een bron van welvaart vinden, moeten tevens al hun , krachten inspannen om het hinderlijke en onhygiënische straatstof - het meest besmette product, wat er in de samenleving denkbaar is en een voedingsbodem voor een wonderbaarlijk snelle ontwikkeling van een groot aantal gevaarlijke bacteriën — od afdoende wijze te bestrijden.

Met groote instemming las ik tusschen mijn aanteekemngen een artikel, dat bij het begin van het vreemdehngenseisoen 1915 in het „Arnhemsen Dagblad verschenen is, waarboven stond aangegeven dat het auteursrecht niet voorbehouden was De' uitnoodiging tot overname werd gericht tot allen, die net wel meenen met het vreemdelingenverkeer Daar er voor het vreemdelingenverkeer een taak is weggelegd om tegen ieder zomerseizoen in circulairevorm de autoriteiten te herinneren aan hun plicht ^geregeld te sproeien, neem ik hier enkele alinea's over Het hooggestemde artikel over zulk een laag-bii-degronds onderwerp als „straatstof" begint aldus in poëtische volzinnen:

„Nu lachende landouwen, golvende valleien en goud groende woudplooiingen nooden tot wandelen,

Sluiten