Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daar vonden we nu zwart-omlijnd het achtergelaten visite-placaat van hen, die een week vroeger hier genoten van omgeving en panorama. Waar de vereeniging, die dit twaalftal onnadenkende leden telt, steeds krachtig positie inneemt tegen de tuchteloosheid en het vandalisme in de uiteenloopende phasen, zou het een onbillijkheid zijn haar naam in opspraak te brengen door het niet oorbaar optreden van een groepje „buiten zijnde" stadsmenschen* Ik zou daardoor verder doel treffen dan ik wensch en daarom signaleer ik hier het feit in het algemeen, toon ik er het onbehoorlijke van aan, daar degenen die het aangaat het onfijngevoelige van hun daad bij. eenig nadenken wel zullen inzien. —

Mijn gezelschap heeft toen zoo goed en zoo kwaad als het ging den Hemelvaartkoepel met gummi gereinigd van de aanklacht, die ze temidden van honderden namen en data indiende — ginds op de bloeiende heide van Groesbeek — tegen een vereeniging, wier volksopvoedend streven door de oneerbiedigheid van één enkel groepje allicht niet aanvaard zou worden door de Katholieke geloovigen, welke deze plaats in vromen ootmoed naderen.

Deze zucht, om zelfs voor vele geloovigen heilige plaatsen te bekrassen, schijnt als een van geslacht op geslacht overgaande erfelijkheid den Hollanders wel steeds in.het bloed te hebben gezeten.

Als historisch voorbeeld vermeld ik hier de namen der Hollanders, die op het eind der zestiende en het begin der zeventiende eeuw de Romeinsche katakomben van Domitilla bezochten en daar verschillende inscripties achterlieten, welke bij de wondere nabootsing in den zachten mergelsteen van het Valkenburgsche rotspark algemeene aandacht hebben getrokken. De in dit verband „historisch" geworden namen zijn van den Delftschen apotheker Henricus Corvinus (1593), van de gebroeders Theodorus en Dierick Angerae uit Venlo, Ghysbrecht van Vianen uit Utrecht, Gerret Willemsen van Amsterdam en Pieter Bloem uit Amsterdam, die gezamenlijk in 1601 deze crypten

Sluiten