Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzochten, waar overal om ons zijn „de aandoenlijke fgetuigenissen der vroomheid van een voorgeslacht,

dat in den tijd der groote worsteling tusschen heidenj dom en christendom de zijde van Christus den

Gekruisigde gekozen had." Mocht Theodorus Angerae aan zijn naamteekening

toevoegen de treffende woorden, waarmee Ps. 70 ; aanvangt: „in te domine speravi" (Op U Heer heb i ik mijn hoop gevestigd), de op de muren geteekende I glazen in deze „crypte der Hollanders" met het „michi i tibi", geven gereede aanleiding tot de veronderstelling i dat het gezelschap „pelgrims" in een ietwat vroolijke s stemming „u" en „mij" in gedachten toegedronken fchebben, al wil ik gaarne ook ruimte laten aan de tmeening van den geleerden vorscher van het „Roma isotterranea" — Prof. Marucchi —, tlie aanneemt, dat zij ; zich den hemelschen maaltijd hebben toegewenscht.

Wij voor ons zullen ons niet al te veel wagen aan (een psychologische verklaring van de schrijfmanie (der „buiten" zijnde Nederlanders. We moeten het ons rmaar laten welgevallen, dat een fijn ppmerker als ,W. E. Griffis zich toont in zijn prachtig werk: "The iAmerican in Holland", bij een beschrijving der Drentssche Hunebedden, ironisch mededeelt: "Of course, tthe Dutch John Smith had numerously carved his rname herel"

Maar ook met de aanvaarding van deze volks1 karakteristiek doet het onaangenaam aan, dat deze \verkeerde gewoonte ook gehuldigd wordt door leden wan organisaties, wier besturen niet ophouden te sstrijden voor een „mooi" en „toegankelijk" Nederland.

En teleurstellend is het zeker, dat tot rusten noocdendef banken en monumenten, die een schoonheidsvvreugd zijn voor den voorbijganger, door kwaadwilligen [beschadigd, ontluisterd, ja onherstelbaar vernietigd vworden.

Ik denk .hier aan de verontreiniging van de bank aaan den Brederoschen weg, waarover de Vereeniging ttot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer te Santpoort menige klacht heeft geuit, aan het spoorloos

Sluiten