Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op deze wijze zou de straatjeugd zich zelve bosschen kunnen stichten, recreatieoorden door haar zelf onder deskundige leiding heelemaal aangelegd in de vrije zomerweken. Daarin kunnen dan later de vacantiescholen in de open lucht voor de jongeren gehouden worden, welke thans reeds zulk een succes oogsten in de kleine en weinige geschikte tuinen, die de gemeente Amsterdam aan den zelfkant der bebouwde stad voor dit sympathieke doel te bieden heeft.

Reeds dadelijk echter zouden we het voorbeeld kunnen volgen van den Berlijnschen leeraar, die nu reeds jarenlang de leiding op zich genomen heeft van vacantiewandelingen, waaraan deelgenomen wordt door wel 500 jongens en meisjes.

De tochten werden eerst in het klein begonnen, maar geleidelijk bereikten ze toch een lengte van 25 K.M. per dag. Gewandeld werd er in groepen van 15 a 20 kinderen, terwijl iedere groep zes dagen lang tippelde. En dat het wandelen geen kwaad doet, toonden de metingen en wegingen aan, uitwijzend, dat alle kinderen er beter op waren geworden.

Wanneer nu een autoriteit als Dr. Meyer van den invloed der wandeloefeningen en wandeltochten zooveel goeds weet te vertellen en er aan dergelijke tochten direct het tweezijdig voordeel verbonden is van vacantiekolonies en scnoolwandeliijgen, terwijl als indirect daaraan toegevoegd mag worden: het kweeken van een gezonde vaderlandsliefde in niet chauvinistischen zin, dan zou het dunkt mij toch gewis aanbeveling verdienen om eens te overwegen of er ook hier niet bereikt kan worden, dat onze jongens en meisjes onder geschikte leiding gaan wandelen.

Vanzelf zal dan ook meer aandacht geschonken worden aan groote eendaagsche wandelwegen voerend door de mooie bosschen naar de ruime heide, van de heuvelen naar de rivierdalen. De Bondswandelwegen zullen de straatjeugd kunnen leiden in betere sferen en in de minder bevoorrechte streken zal er een reden te meer zijn — een van groot sociaal

Sluiten