Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral niet op den vroegen morgen of bij ondergaande zon door een liedje ten beste te geven de landschapstemming voor den stadsmensch verhoogt. Zeker ik ontken hierbij geenszins de goede qualiteiten van het „marschlied" ook in toeristischen zin. Als I leider van excursies heb ik zelf meermalen het sein gegeven tot den inzet van een „Limburg mijn Vaderland" of een „'t Is plicht,-dat iedere jongen" ... maar dat geschiedde dan meestal om „het moreel van den troep" — als ik het zoo eens zou mogen uitdrukken — op een weinig interessant weggedeelte, dat per sé geloopen moest worden op-te voeren of wel met de I arfière pensée door een snel marschtempo nog op tijd te arriveeren aan de een of andere spoorweghalte.

Uit ervaring durf ik beweren, dat een leider ook zonder zang en zonder van vroeg in den morgen tot laat in den avond de komiek uit te hangen wel de stemming van een gezelschap stadsmenschen buiten „op peil" kan houden. Zeker van succes is hij, wan'neer het hem gegeven is op niet-schoolmeesterachtige wijze zijn gezelschap te wijzen op al de wonderen, i die ons in de vrije natuur omringen, als hij maar de I bron van verheven gedachten kan ontsluiten, welke i de wetenschap ons op populaire wijze kan schenken iin de bespiegeling van de levensgeschiedenis der : aarde, wanneer de verhouding tot den bodem, dien imen onder zijn leiding betreedt en die in nationale i marschliederen wordt vereerd als de gehechtheid tot ,„der vaadren grond" dieper en inniger is geworden, t Immers wanneer een „echte" leider de denkbeelden cder Heimatpflege met die der Heimatkunde verbreidt i in den kleinen kring van de met hem op den buiten t toevende stadsmenschen, dan zal het hem met behulp wan het overal in het landschap aanwezige aansschouwingsmateriaal niet moeilijk vallen belangstelling eeerst, weldra waardeering en dikwijls ook liefde te vwekken voor het natuurschoon rondom. Want eerst ddan heeft hij de mooie opdracht die het leiderschap hhem oplegt in den juisten zin uitgevoerd, dan heeft bhij den oplettend geworden stedeling overtuigd, dat de

Sluiten