Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiersche Alpengebied. Het Berlijnsche Conglomeraat (Zweckverband) kocht een grooten boschgordel aan rond Grosz Berlin, een poging, die van staatswege en de machtige Jonkerpartij allerminst werd gesteund. Doch, aangemoedigd door de overweging, dat een dergelijk boschbezit het stadspubliek voor zijn genot en gezondheid onbetwistbaar noodig heeft, slaagde dit optreden schitterend.

In Nederland, dat door een eeuwenlange intensieve cultuur evenals Denemarken en Saksen geen „oerbosch" meer bezit in die eng getrokken beteekenis van een uit zichzelf opgegroeid woud, als bijv. door Fürst Schwarzenburg te Kubany is beschermd, is men vanzelf aangewezen in de eerste plaats op de, bosschen en boschparken, welke niet te ver der bevolkingscentra liggende, echter veelal particulier bezit zijn. En daar de meeste gemeenten (enkele steden ais Arnhem, Assen, 's-Gravenhage uitgezonderd) maar heel weinig bosch als wandelterrein bezitten, is men bij ons vanzelf volle aandacht gaan schenken aan het schoon van buitenplaatsen en landgoederen, leven heele pensionstreken eigenlijk gezegd van de inschikkelijkheid der particuliere groot-grondbezitters.

Hoe men ook over groot-grondbezit moge denken en hoe gegrond in den laatsten tijd ook veler klachten zijn over de inkooiïng der Veluwe, waar ten pleziere van knorrende evers en van een kunstmatig opgevoerden wildstand uitgestrekte bezittingen, omgeven door metershoog ijzergaas en zwaar rasterwerk, geheel hun zeventiende-eeuwsch karakter terug-ontvangen van vorstelijk en adellijk jachtgebied, men moet, onpartijdig gesproken, toch ook toegeven, dat de inwoners van Oosterbeek, Arnhem, Velp, Roosenri daal De Steeg, Dieren, Apeldoorn, Ruurlo, Vorden, Delden, Denekamp, Lochem, Bergen en zoovele andere vacantieplaatsen met de duizenden stadsmenschen, die daar jaarlijks komen, voor alles redenen hebbetf tot werkelijke dankbaarheid jegens vele landheeren. Immers met edele gastvrijheid stellen zij hun schoone bezittingen open en bevorderen zij direct het vreemde-?

Sluiten