Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze landen rondwaart. Hoogstens vindt men een dergelijk bezit geschikt en de eigenaars daarvan goed genoeg om daarop den vacantiereiziger frissche lucht te doen happen, diens longen door elf maanden kantoor- en andere stof verontreinigd een zuiveringsproces te doen ondergaan en zijn door den strijd om het bestaan afgejakkerd zenuwgestel een weinig te kalmeeren.

Tot dank voor het genoten natuurschoon — aangenomen, dat de meestal niet zeer bescheiden toeristen daarvoor nog oog en gevoel bezitten — worden leege flesschen, vuile papieren en oude couranten ter plaatse achteloos achtergelaten, die na jaren nog de plek aanwijzen, waar de stedeling wel zoo goed is geweest op een mooien zomerschen dag het schoone boschrijke oord met zijne tegenwoordigheid te vereeren. Honderd tegen een, dat zelfs nimmer de gedachte bij hem opgekomen is aan wien hij eigenlijk den heerlijken dag te danken heeft, waarvan hij soms nog jaren later opgetogen aan zijn vrienden en kennissen vertellen kan.

Hoe het natuurschoon, zooals hij het thans ziet, ontstond, daarover wordt allerminst het hoofd gebroken.

Dat daarvoor duizenden en duizenden worden verwerkt; dat de bevolking uit de geheele streek hier winter en zomer werk vond en dientengevolge tot zekere welvaart kwam; dat geslachten na geslachten hier nog arbeid zullen vinden, dat voortdurend groote bestellingen aan kweekers van plantsoen en leveranciers van zaden werden of worden gedaan, hiervan is hij onbewust.

Dat verder een staf van ontwikkelde en degelijk geschoolde lieden, vertrouwd met al de moeilijkheden - aan de cultuurtechniek en aan hét beheer dezer gronden verbonden, hier hun grooten ijver en taaien wilskracht aanwenden om tot bereiking en ten uitvoerlegging hunner opdracht te geraken, dit is slechts aan de meer ingewijden bekend. Zou daarom, vraagt de heer Montenberg, niet een woord van lof ter plaatse zijn aan al die groot-grondbezitters en ontginners, die, liever dan groote sommen te steken in dubieuse

Sluiten