Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar men zich bevond, het meest overeenstemde".

Doch de nuchtere achttiende-eeuwsche wandelaar, die zelfs vrijelijk mocht gebruik maken van het vischgerei in den grooten vijver, begreep niets van de wijze natuurphilosophie en daar hij geen Fransch kende, bleef zijn gemoed onberoerd door de schoone verzen van Delille^en Florian, Rousseau en Leonard, Chaulieu en Boileau, Racine en Thomas, terwijl de baldadigheid, welke nu eenmaal als een van geslacht op geslacht overervende ondeugd ons volk schijnt te zijn ingeboren, maakte dat de schoonste uitspraken van Horatius, Petrarca en Virgilius bekrast werden, dat men ze aanvulde met kant-aanteekeningen, welke zeer „onbetamelijk en aanstootelijk" geoordeeld werden.

In een oud boekje van 1826 lezen we dan ook: „Hij heeft echter tot zijn ongenoegen deze poging tot vermeerdering van het genot der wandelaars moeten zien mislukken, daar de bordjes^welke deze opschriften bevatten, telkens vernield en afgerukt werden. Een vernieuwde poging om namelijk dezelve aan te bieden in een boek, waarin zij zich afgeschreven bevonden, is insgelijks mislukt."

Onnoodig aan dezen tekst van 1826 in 1918 eenig commentaar te voegen 1

In aansluiting met deze verzuchting van ongeveer 90 jaar geleden, lasch ik hier in „De tien geboden voor den Toerist" door mij overgenomen uit de fraaie gids voor Velp en Rosendaal en Omstreken, uitgegeven door de Vereeniging „Algemeen Belang voor Velp en Rosendaal" te Velp.

Deze staan voorin en zijn gericht tot iederen bezoeker van deze schoone vacantiestreek. Zij luiden:

|> Gij zult de natuur liefhebben en beschermen én U verheugen in haar schoonheid.

2. Gij zult veld en bosch niet bezoedelen met papier, eierschalen, sinaasappelschillen, glasscherven en ledige blikjes.

3. Gij zult de rust van het woud, noch van de bloeiende velden verstoren door schreeuwen of krijschen.

4. Gij zult geen planten of bloemen uitrukken.

Sluiten