Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. V. V. 's. Immers behalve een zeer duidelijk overzichtskaartje, waarop men de ligging der toegankelijke wandelgebieden aangegeven vindt, wordt ieder lid in 't b,izonder er aan herinnerd, dat de wandeling als gunst is toegestaan en ieder oogenblik door den eigenaar kan worden ingetrokken. Verder heeft men gewaarschuwd, dat het wandelen met honden verboden is en op het hart gedrukt, niet te botaniseeren en geen bloemen of planten te plukken.

Ik zie er hier verder van af een lijst te publiceeren van Nederlandsche landgoederen en buitenplaatsen, bosschen en in cultuur gebrachte wandelterreinen welke in de laatste jaren dóór het publiek vóór het publiek werden gesloten, daar ter zijner tijd wel in een of ander tijdschrift een dergelijke opgave zal verschijnen met de toelichting waarom die lustoorden niet meer voor natuurliefhebber en wandelaar vrij .gebied zijn.

Maar nu de A.N.V.V. en de Provinciale Bureau's, zooals blijkt uit de lezing van den heer Gantvoort te Arnhem gehouden op 26 Juli 1917, „zich moeten bezig houden met de maatregelen, die kunnen leiden tot het openstellen van buitenplaatsen, die anders niet voor het groote publiek toegankelijk zijn", meen ik dat er alle aanleiding is om na te gaan in hoeverre het plan van den heer Willem Dyserinck voor practische uitvoering vatbaar is.

De heer Dyserinck wil namelijk, dat de plaatselijke vereenigingen, borg zijnde voor eventueele beschadigingen, aangericht door kwaadwilligen aan banken, plantsoen, paden, duinbeplanting, etc, aan de landgoedeigenaren het verzoek richten doorloopend op kosten der belanghebbende vereeniging te mogen laten surveilleeren door koddebeiers en onbezoldigde rijksveldwachters. Deze moeten bij eenige overtreding van de toegangsbepalingen de te toonen wandelkaart inhouden, proces-verbaal opmaken en de kaart inzenden aan het bestuur. In de Zaterdagavonduitgave der plaatselijk verschijnende bladen wordt dan met medewerking der redacties — en deze zijn steeds paraat

Sluiten