Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat een algemeen bébouwingsplan van het geheele land in studie neemt, waarbij vooral rekening dient gehouden te worden met het feit, dat de mensch — hoever zijn maatschappelijke werkkring hem ook van het buitenleven plaatst — toch op zijn tijd vraagt naar ongerept natuurschoon, dat het bezit daarvan voor de volkspsyche een besliste levensnoodzakelijkheid is.

Ieder, die objectief beoordeelaar is, moet erkennen, dat het land niet uitsluitend en alleen de groote bron van materieele welvaart mag zijn. De planten- en dierenwereld en niet het minst de bodem dienen zelf ook in de verdere toekomst onderzoekings- en ^studiemateriaal te bevatten, dat direct of indirect weder de gemeenschap ten goede kan komen. Naast de toejuiching van plannen voor een zoo intensief en lucratief mogelijke ontginning, konden de vereerders van een ongerept natuurlijk landschapschoon — onder wie de schilders en de dichters vooraan — niet gedoogen, dat ons vaderland op die wijze geheel zijn oorspronkelijk karakter zou verliezen. Binnen afzienbaren tijd zou de geheele planten- en dierenwereld, dus de geheele landschappelijke physionomie veranderen en het schrikbeeld tot werkelijkheid dreigen te worden, dat ons een land laat zien, waar de oorspronkelijke fauna en flora heeft plaats moeten maken voor een uit alle werelddeelen geïmporteerde cultuurplanten-vegetatie en voor een fauna, bestaande uit slechts aan de menschheid dienstbaar gemaakte jbeesten" of door haar bestreden „gedierte*'.

Gelukkig was de verwezenlijking van een dergelijke sombere profetie nog zóó ver verwijderd, dat ons nog alle tijd restte te onderzoeken, of in de sinistere uitspraak naast een kern van waarheid niet een groote overdrijving schuilde, of er in Verschillende factoren, die op het ontstaan van een dergelijke monotonie invloed uitoefenen, niet eenige gunstige verandering te brengen was, waardoor de geheele voorspelling tot een zwaarmoedige hersenschim zou zijn teruggebracht.

En de oplossing is gelukkig reeds gevonden, want in onzen tijd, die kracht zoekt en vindt in een sterk

Sluiten