Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nauwkeurig aan te geven, wanneer die graad van zeldzaamheid is bereikt, waarbij men van „natuurmonument" kan spreken, is niet wel mogelijk Liever dan daarnaar te trachten, willen wij de breede opvatting huldigen, neergelegd in een nadere omschrijving der statuten van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die er naar streeft merkwaardige deelen van den Nederlandschen bodem, merkwaardige in Nederland levende dieren, planten en levensgenootschappen, alsmede belangrijke overblijfsels van voorhistorische menschelijke werkzaamheid, welke door de uitbreiding der cultuur of andere oorzaken dreigen verloren te gaan, te behouden.

Bij het verzamelen der gegevens en het vergelijken van he( beschermde gebied, wordt de blik vanzelf naar het buitenland gericht, waar de meeste volkeren — ook kleinere naties dan de onze — reeds geruimen tijd natuurparken bezitten. Dit zal ons, naast den rechtmatigen trots, dien we mogen bezitten over het feit, dat Nederland verhoudingsgewijze op de tweede plaats (na Zwitserland) staat in de rij der natuurbeschermende Europeesche naties — onze verplichtingen doen beseffen jegens het zoo merkwaardige deltagebied der groote West-Europeesche rivieren, jegens Nederland, en ons behoeden voor eigeningenomenheid en zelfoverschatting, voor een nationalisme, dat volgens Van Eeden „een scherpe grens trekt en bij de douane ophoudt."

Ik wil thans niet gewagen van de ornithologische beteekenis van het Naardermeer, dat op 8 September 1906 zijn bestemming van mestvaalt voor de hoofdstad zag veranderen in broedterrein voor de zeldzaamste soorten der in West-Europa levende vogels. Thans telt het Naardermeer verschillende broedkolonies van den lepelaar (die behalve hier en in het Zwanewater bij Callantsoog, nergens meer broedt in geheel Noord-West- of Midden-Europa) van den purperreiger, den roerdomp, het baardmannetje, den nachtegaal-rietzanger enz. enz. Overbodig zou 't zijn hier in deze overzichtelijke hoofdstukken veel te

Sluiten