Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■Rotterdam, dat steeds de vaderlandsche natuurIbescherming zoo krachtdadig financieel steunde, de bescherming in zijn zuiversten vorm, d.w. z. „dat een ( natuurmonument niet is een proeftuin of asyl voor l van elders verdreven planten of dieren, maar dat de natuur er ongestoord haar gang gaat zonder ingrijpen van menschelijke bemoeiing".

Ook is het de hoogste tijd, dat de vereeniging het beheer krijgt over minstens één nog levend hoogveencomplex, want het in de laatste jaren zeer loonend hoogveen bedrijf sloopt de hooge venen zoowel in f Brabant als Drente. Het Koninklijk Nederlandsch I Aardrijkskundig Genootschap heeft eveneens de aanÈdacht geschonken aan het bestaan blijven van enkele [ongerepte gedeelten van het Drouwenerveen, terwijl ff in de uitgestrekte Peellanden nog wel een terrein zal r. te vinden zijn, dat te beschouwen is als een archief I van opeenvolgende plantengeneraties. Na een hoogf veenlandschap van niet te geringen omvang staat op |de verlanglijst der vereeniging tot behoud van natuurmonumenten ook een heidegebied. In de broi chure, welke door het bestuur op ruime schaal is fverspreid, is zelfs met vette letters gedrukt, dat met in standhouden van enkele heilandschappen een ; dringende eisch is, wil de vereeniging aan haar doel peantwoorden.

: Ieder die de ontwikkeling der heistreken in de ! laatste 25 jaar heeft gevolgd, zal dat volkomen toegeven, want „de vernieling van de hei" heeft met rreusachtige schreden tot in de meest afgelegen streken Ivoortgang gemaakt. Overal zijn in de omgeving van :de bevolkingscentra de struik- en dopheide op den ^haastigen terugtocht voor de vernielende kracht der idoor stoom voortgedreven ploegijzers, die den weg ^voorbereiden van de geheimzinnige kunstmest.

Moge het spook der ontginning, hetwelk met dat dder markeverdeeling reeds jarenlang rondwaart om Jde helblinkende zandstortingen en de wolfsklauwtpegroeide heuvelklingen van het geophysisch en teonrorphplogisch zoo bijzonder belangwekkende

Sluiten