Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortgekomen, die. in 1905 den stoot hebben gegeven tot .oprichting der Ver. t. Behoud v. Natuurmonu^ menten en die in samenwerking met de ornithologische vereenigingen, hun jarenlange propaganda bekroond zagen in de wet ter bescherming van de in het wild levende vogels.

Eveneens schonk de moedervereeniging, die door het houden van biologische tentoonstellingen heel Nederland verbaasd deed staan over de rijkdommen, die het bezat in de levende natuur, het leven aan de Nederlandsche Mycologische Vereeniging, welke paddenstoelkenners, -liefhebbers en -leeken tot elkaar heeft gebracht op een gemeenschappelijk niet of weinig ontgonnen studieterrein.

Naast de zwammenvrienden hebben ook de Aquariumliefhebbers en de insectologen veel te danken , aan de Ned. Nat. Hist. Ver., die zonder het dilettantisme voor te staan te beschouwen is als een altruïstisch genootschap van natuurvrienden, welke in breeden kring vooral onder de groote-stadsbewoners liefde aankweekt voor de natuur en die steeds onder haar meest vooraanstaande bestuursleden mannen en vrouwen telde „die dieper met het hart dan met de rede doordrongen in de geheimenissen van het vaderlandsche .planten- en dierenleven".

Door studiespecialisatie werden vele raadselen opgelost, kreeg men een dieper inzicht in de vaderlandsche natuurhuishouding en het vaderlandsche landschap. Zoo kwamen — om slechts een enkel voorbeeld te noemen — de paddenstoelkenners tot de ontdekking, dat er een innige levensbetrekking bestaat tusschen de vergankelijke, geminachte en alleen als schadelijk uitgemaakte zwammen en de koningen van het woud, de machtige eiken en beukenreuzen. Hun wortels zouden immers geen voédsel tot zich kunnen nemen zonder de hulp van de geheimzinnige myceliummanteltjes, welke de geleerden doopten als Mycorrhiza. En de door het Rijk georganiseerde phytopathologische dienst voerde tot een stelselmatige bestrijding van sommige gevreesde plantenziekten.

Sluiten