Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het voorbijgaan zij er op gewezen, dat door het epidemisch optreden van geheimzinnige meeldauwsoorten. geheele akkermaalshoutaanplantingen reeds omstreeks St. Jan (24 Juni) als met meelpoeder bestoven zijn, welk verschijnsel natuurlijk de aandacht moet trekken van iederen wandelaar, die met een open oog de natuur opzoekt en van indirecte beteekenis voor het toerisme kan zijn.

Waar de overheid de nationale belangen eener natuurbescherming eerst thans meer onbevangen tegemoet treedt, was men bij ons steeds aangewezen op het particuliere initiatief. Toen er nog geen groote organisaties bestonden en het woord „natuurmonument" als neologisme maar in' zeer kleinen kring werd vernomen, had wijlen E. Heimans reeds heel wat plekjes ontdekt, die hij, uit vrees voor vernietiging bij algemeene bekendheid, stil voor zijn mede-excursieleden gereserveerd hield. In latere tijden kon hij smakelijk vertellen over „Mijn landgoed in het Gooi", een merkwaardig plekje, dat Heimans ontdekt had dicht bij de spoorbaan tusschen Bussum en Hilversum. Hij pachtte het van een terreinontginner en bracht gaarne vrienden en bekenden daarheen, teneinde hen onder den rook van Amsterdam een voorbeeld te kunnen geven van een verzameling zwerfblokken van graniet, kwartsiet, rooden zandsteen, gneis en vuursteen, zooals het noordelijke landijs ze daar had neergelegd als een miniatuur eindmoraine.

Doch na Heimans" dood' behoedde niemand dit plekje voor vernietiging en toen de heer P. J. van Ravenstein uit Hilversum het hellingterreintje eens opzocht, kon hij slechts een „In Memoriam" wijden aan Heimans' voor altijd verwoest natuurmonument in de (Groene) Amsterdammer. Hij schreef:

„De ontginner had die enkele vierkante meters grond blijkbaar noodig geacht en met noeste vlijt de reusachtige blokken steen „verwijderd". Hier en daar had de ploeg het terrein reeds omwoeld en op andere plaatsen toonden diepe wagensporen aan, welk een moeite het gekost had, die „lastige" steenen weg te

Sluiten