Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mooie cord thans kan wijzen op een steeds toenemend vreemdelingenbezoek, als er ieder seizoen nieuwe . pensions worden geopend en het landelijke plaatsje hier en daar zoowaar allures aanneemt van een Sommerfrische, die in de gulden vacantiedagèn over bezoek niet te klagen heeft, dan voorzeker mogen de van dat verblijf voordeeltrekkende inwoners de Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer dankbaar wezen, maar zij zullen het toch met mij eens zijn, dat Denekamp. vrijwel onbekend zou gebleven zijn, indien er niet een natuur-enthousiast in hun midden leefde, die jarenlang als een apostel • van het Denekampsche natuurschoon al het merk; waardige en belangwekkende in dit Noord-Oostelijke hoekje van Overijsel velen toonde.

De ontdekking van Denekamp voor het toerisme had in zekeren zin eerst plaats door de Pinkster[ excursie van de afdeeling Groningen der Ned. Nat. ,Hist. Ver. in 1907. Weldra volgden andere afdeelingen, de Ned. Entomologische vereeniging, prof. Hugo de Vries met studenten, prof. Janse met studenten, wijlen E. Heimans, Craandijk en talloos velen volgden, allen voorgelicht door den eenvoudigen onderj wijzer-verzamelaar J. B. Bernink, dien we thans ais secretaris mogen begroeten van de bij de A. N.V.V (aangesloten V.V. Denekamp.

In zijn „Ons Dinkelland" heeft hij een beschrijving 1 gegeven van dit verrukkelijk uithoekje van mooi Nederland en hij heeft dat gedaan op een wijze, die i de eenige juiste m. i. is om een zoo interessante streek ;als waar Bernink woont naar waarde te behandelen ' voor de bevordering van het vreemdelingenverkeer., Een bijzonderheid van deze gids in den besten zin (des woords is wel het gepubliceerde plantenkaartje, vwaarop nauwkeurig de groeiplaatsen staan-aange{geven van een 50-tal minder algemeene, zeldzajne een zeer zeldzame planten, een waagstuk, dat in onze {dagen van natuurvernieling nergens elders zal worden c ondernomen. Waar elders vooral in de omgeving van Égroote steden de groeiplaatsen van bijzondere planten

Sluiten