Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het toezicht door den eigen opzichter werd geregeld uitgeoefend, maar is dit jaar uitgebreid door het surveilleeren van de in Paterswolde en Eelde wonende veldwachters. De resultaten van dit toezicht zijn steeds duidelijker merkbaar aan den wassenden overvloed van bloeiende planten en heesters, die de wegen in en om Paterswolde vooral in 't voorjaar sieren".

In Bergen aan Zee heeft de fam. van Reenen het voorbeeld gevolgd van Dr. W. Posthumus Meyes, die te Aerdenhout om zijn villa „De Ebbinge" een terrein van eenige H. A. heeft aangekocht, dat als een toevluchtsoord mag beschouwd worden voor de heerlijke duinflora, die bovengronds door het wandelend en botaniseerend publiek, onderaards door de waterleiding in haar vriendelijk bestaan belaagd wordt en reeds in heel Kennemerland in soortenrijkdom schrikbarend achteruit is gegaan. Wat zulke plekjes duinparadijs voor de wetenschap beteekenen, heeft „De Ebbinge" reeds in de eerste jaren van haar bestaan bewezen. Daar toch heeft Dr. Jeswiet zijn studies kunnen maken, die hem de gegevens hebben verschaft voor zijn merkwaardig boek over het ontstaan der duinen.

Het Parnassiapark te Bergen aan Zee, dat zoo genoemd is naar de teere bloem met haar witte ster van vijf blaadjes, heeft een oppervlakte van ruim 6 H. A. en heeft zijn ontstaan te danken aan het sympathieke streven in 'een heerlijke duinpan al de typische, merkwaardige of zeldzame gewassen als de oorspronkelijke weelderige duinvegetatie den badgasten te laten zien. Voorwaar een schoone gedachte in een oord, waar wel 19 soorten in het wildgroeiende orchideeën voorkwamen in de dagen toen F. W. van Eeden hier zijn botaniseertochten maakte en dacht dat hij „in een gansch andere streek" zich bevond, daar de'flora van het Bergerbosch groote overeenkomst bezat met die der rijkste wouden uit Oost-Nederland. Het particulier initiatief wordt hier gesteund door de vereeniging tot behoud van natuurmonumenten, die gratificaties toekent aan hen, die in de beroemde

Sluiten