Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stad geweest in Nederland, die aan den Marschweg een terrein van 21 Meter in het vierkant, dicht begroeid met allerlei planten en struiken, wilde rozen, bramen, vlier, acacia's, thuya's, meidoorns en lijsterbessen heeft bestemd voor gemeentelijke broedplaats.

Niet lang duurde het, of in de plaatselijke bladen verschenen berichten, dat het V. G. Lochem twee eilandjes in het villapark „Berkeloord" had ingericht tot vogelkolonies. De eilandjes werden dicht beplant met doornige gewassen, die een betrekkelijke zekerheid' geven tegen ongewenscht bezoek van gaaien, eksters en klauwieren en bieden veilige hoekjes tegen de moordzucht der katten en de vernielzucht der nestjes-uithalende jongens.

Het monogram van de twee sierlijk dooreengevlochten letters V. en G. speelt in Lochem's omstreken een allermerkwaardigst veelzijdige rol. Die hoofdletters zeggen het den wandelaar nu reeds meer dan 36 jaar, dat het Verfraaiingsgezelschap — een der eerste bij de A. N. V. V. aangesloten vereenigingen — zijn taak ernstig opvat en door vogel- en plantenbescherming mede op het program te zetten, beantwoordt aan het doel „de bekoorlijkheden der natuur om en bij Lochem aan te wijzen, te onderhouden, uit te breiden en gemakkelijk voor het publiek toegankelijk te maken." Hoezeer ook echte natuurvrienden sceptisch gestemd kunnen zijn over de nuttigheid van dergelijke statutenbepalingen, die locale V. V.'s voorschrijven door bordjes en handwijzers, aanleg van wandelpaden, rustbanken en het oprichten van uitzichttorens het landelijke schoon der omgeving yan in trek komende zomerverblijven nog fraaier te maken dan het reeds is, ieder zal het V. G. Lochem lof toebrengen voor de wijze, waarop het sedert een lange reeks van jaren gearbeid heeft, ook op het gebied der locale natuurbescherming. Heeft het V. G. niet reeds jaren geleden de Lycopodlums van het Gagel beschermd? Vroeger kwamen de wolfsklauwen op verschillende! plekjes rond Lochem voor, maar door de ontginningen en afgravingen werd dit eigenaardige

Sluiten