Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verder moet worden gegaan, doch een regeling als bedoeld en die door laatstgenoemde commissie in een ontwerp is belichaamd in het belang van het behoud der flora kan worden aanvaard." ^ .Dit is dan ook in een volgende raadsvergadering geschied.

Voor enkele jaren terug heeft het hoofdbestuur van de Nederl. Nat. Hist. Ver. getracht deze denkbeelden ook bij het Nederlandsche Volk meer ingang te doen vinden door het uitgeven van een serie sluitzegels, die tot opschrift dragen: „Beschermt de wilde planten en dieren". Geheel belangeloos werden ze ontworpen door den kunstschilder Joh. O. C. Benner te Bussum, terwijl ze in kleurendruk uitgevoerd verschenen met de volgende onderwerpen: 1 Zeedistel en Zwaluw. 2 Boschanemoon en Pad. 3 Waterlelie en Kikvorsch. 4 Nachtorchis en Vleermuis.

In deze richting ligt nog een groot terrein open voor hen, die zich aangetrokken voelen tot de beoefening van de individueele vogel- en plantenbescherming. Voor acties ter plaatse kan dan aansluiting gezocht worden bij de af deelingen der Ned. Nat. Hist. Ver. en de locale V.V.V. en voor een gezamelijk optreden van meer algemeene beteekenis moet op de hulp, steun en samenwerking gerekend kunnen worden van lichamen als de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de A. N. V. V., de A, N. W. B., de N. R. V., de Bond Heemschut, de Tuchtunie/en de Mij. tot Nut van 't Algemeen.

Vooral het laatste lichaam mag niet vergeten worden, want in de laatste jaren heeft de oude Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ook in de richting van Heemschut en natuurbescherming nieuwe banen gezocht voor haar beschavingswerk. Als eerste daad van beteekenis op dit terrein gaf ze in de serie harer „kleine geschriften" uit „De Ontsiering van Stad en Land en hare Bestrijding", geschreven door den architect J. H. W. Leliman, een der méést gedocumenteerde strijders voor de populariseering der heemschutdenkbeelden.

Sluiten