Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op de laatste algemeene jaarvergadering (Mei 1917) werd bij acclamatie een commissie ingesteld en op de begrooting een som van 300 gulden gebracht ten einde voorbereidingen te treffen, welke zouden kunnen leiden tót een samenwerking met Heemschut, de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, de Ver. Het Nederlandsche Openluchtmuseum, de Ned. Heidemaatschappij, den Oranjebond van Orde e. a. in het belang voor het behoud van natuur- en landschapschoon in Nederland.

Ook de departementen breidden hun werkkring uit. Zoo is het voor het vreemdelingenverkeer van beteekenis, dat het plaatselijke Nut te Haren bij Groningen het initiatief heeft genomen tot het bevorderen van het vreemdelingenverkeer aldaar, het behoud van, natuurschoon, kortom tot alles, wat kan strekken om de gemeente, die een volkrijk gedeelte is Kwijtgeraakt, thans, nu binnen afzienbaren tijd de electrische tram van Groningen tot door het dorp wordt doorgetrokken, weer tot grooteren bloei te brengen.

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen met haar plm. 17000 leden, haar talrijke sociale instellingen en vereenigingen (ik denk bijv. aan de ongeveer 30 Floraliavereenigingen, aan de Cursussen van Üniversity Extension, aan de overtalrijke inrichtingen van onderwijs, bibliotheken en volksleeszalen, aan de commissies van volksvoordrachten, enz., enz.) kan m. i. een schoonen band vormen met de onderwijzers en onderwijzeressen. Deze mogen als opvoeders der jeugd evenals de journalisten als opvoeders van het krantenlezend volk genoemd worden de krachtigste en machtigste strijders voor het behoud van het landseigen schoon, medestanders, wier hulp van onschatbare waarde is en door ieder lichaam dat het wel meent mét onze Nederlandsche jeugd en ons vaderlandsch natuur- en stedenschoon, .ten hoogste op prijs worden gesteld.

„Die Heimatpflege in der Schule" is vooral in de Germaansche landen een taak welke door duizenden onderwijzers en onderwijzeressen met oprechtheid en frisschen moed wordt aanvaard, omdat zij zich krachtig

Sluiten