Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteund weten door de groote vereenigingen, de stedelijke, provinciale en landelijke regeeringen in wier geest zij werken om het goede doel te benaderen.

Schoolmusea, schoolwandelingen, schoolreisjes stonden dan ook in Duitschland, Oostenrijk en Zwitserland in de laatste jaren voor den oorlog geheel in het teeken der Heimatpflegé.

Wonderwel sluiten zich hierbij de beschouwingen aan, welke Dr. Jan Veth in zijn rede over „Vredesverwoestingen", gehouden op het Algemeen Kunstcongres in 1915, heeft neergelegd. Ook hij betoogde, dat er nieuwe accenten behooren gelegd te worden in het algemeen onderwijs, waardoor een nauwere aaneensluiting tusschen het opkomende geslacht en de groote openluchtwoning, die elke stad — en ik voeg hieraan toe — elk landschap toch in werkelijkheid is, wordt bevorderU Wellicht, dat dan in de schoollitteratuur ook plaats zal worden gegeven aan het letterkundige werk van kunstenaars en geleerden, die den nationalen en gewestelijken geest van hun ras vertegenwoordigen. Ik denk hierbij o. a. aan de Veluwsche sagen van Gustave v. d. Wall Perrié, aan de Limburgsche van Dr. Felix Rutten, aan de Nederl. legenden en sagen, en aan de Overijselsche van Jozef Cohen, aan het Terschellinger Volksleven met de Noord-Nederlandsche volksliederen en dansen van Jaap Kunst, aan „Bragi" van Dr. Schepers, aan romantische en locaalgekleurde schetsen, novellen en romans (ook in het gewestelijk taaleigen), aan tooneelstukken en openluchtspelen. Want ook dichters en prozaschrijvers kunnen in dezen geest medewerken en het publiek opvoeden in de waardeering van landschapschoon. Zij vooral kunnen liefde aankweeken voor de natuur, gevoel wekken voor lijn en kleur, toon en tint, jagend zwerk en zacht voortschuivende deinende heide en heuvelplans.

Houdt Frederik van Eedens verhaal in „De Kleine Johannes"'van het Zendingsfeest nog altijd — ook voor degenen, die dergelijke samenkomsten niet bezoekt — niet een strenge, maar rechtvaardige aanklacht in?

Sluiten