Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar veel arbeid, die op het werkterrein ligt van een locale vereeniging moest ongedaan blijven en dient zoo spoedig mogelijk ter hand te worden genomendoor een op te richten V. V. Hillegom en omstreken.

Op het werkprogramma van een dergelijke vereeniging mag niet ontbreken het aanstellen van eenigebetrouwbare, nette en beleefde geleiders, die zich in de moderne talen kunnen verstaanbaar maken en bezoekers voorlichting kunnen geven op rondgangen, over kweekerijen. De heer P. H. van Waveren Jr., kweekerij „Emendate" die als bondsconsul voorHillegom reeds heel wat gedaan heeft en in eeri sympathiek gestelde circulaire alle bondsleden, welke bestellingen deden een aanzienlijke korting toezegde, trad reeds meermalen ook op als leider van gezelschappen N.R.V.-bollengangers. Wanneer de kweekers weten, dat onder geleide staande gezelschappenvreemdelingen de bloemen niet beschadigen, zullen de tuinen zeker meer voor het publiek toegankelijk worden gesteld, dan tegenwoordig het geval is. Ook zou zoo'n V.V. den bouquetverkoop ordelijk kunnen regelen, zoodat niet ieder wandelaar gedurende heel zijn verblijf bestormd en nageloopen wordt door bloemenaanbiedende kinderen. Verder zou het dunkt me overweging verdienen om de millioenen bloemen, welke thans op mesthoopen worden gegooid of bij karrevrachten in tochtslootjes worden geworpen, nog een rol te laten spelen in de bevordering van het vreemdelingenverkeer.

Zeker ik weet het wel met oude Barend uit „de Familie Kegge" „de blommen beteekenen niets: Dat is armoed!" en ik weet ook wel, dat de Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur jarenlang een actie gevoerd heeft tegen den lossen bloemenverkoop, maar dat behoeft toch niet met zich te brengen^ dat al die zwierige kleurenpracht op zoo roemlóoze; wijze vergaat op mestvaalt of in tochtsloot. Waarom niet de handen ineengeslagen en ieder jaar een grootsch bloemencorso georganiseerd met een heu~ schelijke „bataille de fleurs'M Waarom niet al die

Sluiten