Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in een toenemend vreemdelingenverkeer mochten verheugen.

In al die plaatsen verrezen hotels en pensions, traden locale V.V.V.'s op als fantastisch-aangelegde peters, die heuvelpartijen of diepe lommerrijke dalen ^Klein Zwitserland" doopten, door het wijkend geboomte „Schöne Aussichten" maakten en op* dé hoogstgelegen punten veelal wanstaltig leelijke „Belvedères" oprichtten. Het schijnt mij toe, of men op deze wijze een schalm heeft trachten in te schakelen tusschen de appreciatie van het buitenlandsche berglandschap en het heuveloord op eigen bodem, waar verschillende toppen — bijv. Rolandseck achter den Doorwerth — de herinnering van den bezoeker weeS^ richten op mooie punten langs den Duitschen RiM|

Nog onlangs mocht ik er de aandacht op vestigen, dat zelfs het boersche Brabant, dat in zijn gemoedelijk landschapsbeeld nergens ook maar één trek heeft, welke de gedachte kan wekken aan een verre verwantschap met het grootsch-imponeerende bergrotsengebied van Rijn en Rhóne, zijn „Zwitserland"-partijen van eigen bodem bezit.

Ge moet ze zoeken in het heerlijke Oisterwijksche vennengebied, waar een zwakgolvend terrein tusschen Witven en Choorven in de oogen van de plaatselijke vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer de meeste natuurvrienden zal lokken met degtj reclamenaam „Klein-Zwitserland". Ja gij zult zeflfs» het echt Brabantsche land der keuterboertjes bij Rith en Effen —buurtschappen onder Princenhage — een door de landelijke bevolking met „Batterij" betitehwÉ dennen-beplanten heuvelrug (een rudimantair oud verdedigingswerk) op wandelprogramma's van logées uit Ginhiken vermeld zien als „Klein-Zwitserland".

De voorliefde van de bewoners der vlakke waterlanden voor de droge en hooge zandgronden, dederi toeristencentra verrijzen op de hoogste punten van Neêrlands heüVelland. Van deze domineerende plaatsetf breidde de belangstelling in het landschap zich uit over de bosschen tot de heide. Toen zulks geschieOTj

Sluiten