Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Tot er door tijdschrift en dagblad, door boeken en gidsen, ja zelfs door Teclame-uitgaven (Verkadealbums) in woord en beeld verhaald werd van de schoonheid der lage landen, tot men langzaam begon in te zien, dat iedere streek van ons gezegend vaderland zijn eigen „seizoen" heeft en men erkende, dat het vruchtbare laagland het jonge lenteleven in gulle gaven van wilgen- en elzenkatjes, van gouden dotters en teer-lilapinksterbloemen reeds biedt op tijden, waarin de zand- en heioorden nog kaal en levenloos mijmeren over de wintersche tijden, die de mensch op den eersten lentedag, welke het jaar geeft, o zoo graag reeds vergeten wil.

Komt daarom gij allen, die zomers de zandstreken opzoekt als ontspanningsoord, in de lentedagen zoo tusschen Paschen en Pinksteren naar het mooie maar vergeten land van de Betuwe! Ziet hoe een koesterend zonnetje een malsch Aprilregentje het leven kunnen ontlokken aan de knokige twijgen der appel- en pereboomen. Weet, dat de voorjaarszon in de Betuwsche bongerdlanden goudbanen kan tooveren op den bonten weidegrond onder de feestende vruchtboomen!

Laat men bedenken, dat Pinksteren sedert onheuglijke tijden een dag van uitgaan is, van genieten In de vrije natuur. De oude vroedschappen sanctionneerden dat gebruik zooveel ze konden, vaardigden ordonnanties uit in den geest als die van den Amsterdamschen magistraat in 1608, welke bepaalde, dat het wagenveer van Amsterdam op Haarlem niet alleen naar oude usantie gedurende de kermissen der beide steden vrijgesteld werd voor een ieder( maar ook op Pinksteren wel vier dagen lang. Moge „Pinksterbloemloopen" en „Dauwtraorjen" op Hemelvaartmorgen zonder de ergelijke excessen, waartoe deze volksgebruiken door drank en baldadigheidszin Jan Rap en zijn maat brachten, zich weten te handhaven. Stad en lande zullen er groot voordeel van hehben en het binnenlandsche vreemdelingenverkeer zal er door worden bevorderd. Immers de plattelanders komen in stad, de stadschen verspreiden zich overal waar ruimte

Sluiten