Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: □ VEERTIENDE HOOFDSTUK. □ j

DE NEDERLANDSCHE PERS ALS KAMPIOEN VOOR STAATSBOSCHBEZIT.

Reeds meermalen mocht ik in deze beschouwingen

over vreemdelingenverkeer, natuurbescherming en heemschut wijzen op de medewerking van de Neder! landsche Pers, die steeds ten opzichte van de waardeering der landseigen aantrekkelijkheden zich verantwoordelijk heeft gevoeld haar machtigen invloed i op geest en gemoed van lezend Nederland aan te wenden, tot het behouden of verkrijgen van een zoo I groot mogelijk nationaal natuur- en kunstbezit.

Steeds heeft zij zich geschaard aan de zijde van I hen, die de ideëele kanten des levens wenschen te 1 belichten en met alle natuurvrienden aanvaardde zij JJohn Ruskins woorden als leiding gevend devies: , „Heeft men de kunst van te leven geleerd, zoo zal i men eindelijk erkend hebben, dat ook de liefelijke i dingen noodzakelijk zijn; de wilde bloemen aan den ' wegrand zoowel als het verbouwde koren en de wilde ' vogels en dieren zoowel als de verpleegde huisI beesten."

De Nederlandsche couranten, weekbladen en maandi schriften hebben in de laatste jaren steeds meer i ruimte beschikbaar gesteld voor het wereldkundig i maken van beschouwingen, pleidooien, berichten en i niet te vergeten ingezonden stukken over heemschut, i natuurbescherming, toerisme en vreemdelingenverkeer. I Door. die betoonde gastvrijheid heeft de pers op 1-krachtige en niet genoeg te waardeeren wijze steun ' verleend aan de overtalrijke organisaties, die — ieder

Sluiten