Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel van klimatologischen als van economischen en hygiënischen aard zijn betrokken.

II. In hoever' tot de bescherming dier belangen wettelijke maatregelen kunnen in het leven worden geroepen, zal worden overwogen bij het samenstellen van een ontwerp Boschwet, dat bij het departement van ondergeteekende, in bewerking is. Intusschen wordt de aanleg en instandhouding van bosch, mede door den aankoop van belangrijke complexen beboschten of woesten grond door het Staatsboschbedrijf krachtig bevorderd.

Ondergeteekende is bereid ér toe mede te werken, dat in deze richting worde voortgegaan en daarbij, voor zooveel zulks wenschelijk mocht blijken, worde samengewerkt met andere lichamen van algemeen nut, die een gelijk doel beoogen."

Als bewijs, dat het niet alleen bij regeeringsbeloften bleef, maar dat het behoud van natuurschoon „regeeringszaak" was geworden, meldden cle bladen reeds in de eerste dagen van November, dat de inspecteur der Staatsbosschen en ontginningen te' Utrecht — behoudens goedkeuring door de wetgevende macht — namens den Staat had ingeschreven op het Ugchelsche bosch en dat de eigenaren dit bosch voor een bedrag van 242000 gulden aan het Staatsboschbeheer hebben gegund.

De veilingswoede en brandstofspeculatie, de boomenexecutie, welke „de beul van Holtland" op groote schaal liet uitvoeren door zijn trawanten, de moordende „Hout-Hunnen", die van bosch tot bosch, van laan tot laan, van boom tot boom het land doortrokken, de werkelijk niet fictieve angst, dat ons toch reeds zoo weinig woudrijke landje in komende, wellicht nog benarder tijden, veel van zijn boomenschoon zou inboeten, heeft het ^esthetische element doen overheerschen in het ontwerp nood-bopchwet, dat op 29 Augustus 1917 door de Eerste Kamer werd aangenomen met 32 tegen 10 stemmen. Zoo hebben dé nijpende oorlogstoestanden ook dit goede met zich gebracht, dat wij thans een wet bezitten tot betèu-

Sluiten