Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is aan dezen wensch van den Minister voldaan en niet alleen de Gemeente, maar ook de Waterschapsbesturen hebben deze waarschuwing ontvangen.

Zeer actief heeft de A. N. W. B. den minister ter zijde gestaan bij het snelle ingrijpen, dat op ineer dan één plaats noodzakelijk was om algeheele schoonheidsvernieting te voorkomen. Een voorbeeld van vlug handelen, deelt de Hoofdconsul de heer C. A. Ros mede in de Kampioen van 9 November 1917. Het betrof het Prinsenbosch te Naaldwijk, 's Morgens 11.45 uur kwam het bericht te Utrecht, denzelfden middag werd een onderzoek ter plaatse ingesteld, zoomede een bespreking met de belanghebbenden gehouden en een paar uur later was het kapverbod door den minister uitgevaardigd. Een dergelijk snel optreden wist althans net vellen te voorkomen van een gedeelte der prachtige oprijlaan, die van Hotel Velserend leidde naar de ruïne van Brederode. Dat hier tenminste nog iets van het lanenschoon gered kon worden, hebben we grootendeels te danken aan de toe te juichen activiteit van het geïllustreerde weekblad: „Het Leven", dat in een reeks zeer demonstratieve foto's met treffende onderschriften een krachtig pleidooi hield voor dit historische laanweg-gedeelte. Naast de dagbladcampagne voor het behoud van het Elspeterbosch, hier het weekblad-optreden ten behoeve van de toegangslaan tot Hollands meest beroemde burchtruïne. En beide pleidooien werden met steun van de hooge regeering schitterend gewonnen, beide hebben ten gevolge gehad, dat boomenschoon voor het Nederlandsche volk gespaard bleef.

Hóe dringend noodzakelijk de nood-Boschwet was blijkt wel uit het feit, dat begin November reeds 160 „zaken" op het hoofdconsulaat van den A. N.W. B. in onderzoek waren, terwijl het aantal houtveilingen, dat niet in aanmerking kwam om ter behandeling te worden voorgedragen legio was. De couranten legden schier iederen dag boomennecrologieën aan. Soms waren het maar korte mededeelingen, die als schaduwzijde van een opwekkend bericht in de pers werden

Sluiten