Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier voor de „heidenjachten" hun toevlucht zochten, met zijn „Koningseik", waaronder stadhouder Willem III met zijn jachtgezelschap meermalen verpoosde, behoort het Spuelder of Speulderbosch historisch tot het wezen, tot de kern der aloude Veluwe, zooals Adriaan van Oordt in zijn twee Veluwsche romans zoo kostelijk heeft gekenschetst.

Om dat alles hoop ik van harte, dat de kloeke daad van minister Posthuma, door al de beslommeringen heen voor de voedsel- en brandstofvoorziening in de beide Kamers gewaardeerd zal worden-, dat deze zullen gehoor geven aan het verzoek, onlangs den StatenGeneraal namens Heemschut gedaan, een verzoek, dat ik hier onder adhaesiebetuiging overneem:

„Het Dagelijksch Bestuur van den Bond Heemschut, die zich onder bescherming van Hare Majesteit de Koningin, het behouden van de schoonheid in Nederland ten doel stelt, nam kennis van het advies der Commissie van Rapporteurs, om het bedrag, noodig voor het aankoopen van het Speulderbosch nabij Putten op de Veluwe, niet toe te staan.

Het Dagelijksch Bestuur verzoekt Uwe Kamer met den meesten aandrang, dit advies niet op te volgen, daar het voor het bêhoud der bosschen, die zooveel tot de schoonheid van Nederland bijdragen, ten zeerste noodzakelijk is, dat zij eigendom worden van het Rijk, hetwelk in verhouding tot andere landen nog veel te weinig bosch bezit."

Sluiten