Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opmaken der lijsten van architectonische en historische monumenten is opgedaan, door de archeologen terwijl 3 tevens de voorlichtingen medewerking der plaatselijke V V V 's de moeilijke opdracht aanmerkelijk kan vergemakkelijken en het tot standkomen eener natuurmonumenten-classeering kan bespoedigen. Meteen kan daarbij dan het denkbeeld in overweging worden genomen om iets te doen in de richting van Mr. van Houten's vereenvoudiging der onteigeningsprocedure. Ook dienen wijzigingen aangebracht in de grond- en personeele belasting, waardoor alvast diegenen, welke , daarvoor in aanmerking komende eigendommen vrti-| wittig laten classeeren, met verplichting tot instandhouding, vermindering van belasting krijgen. We dienen > daarbij van meet af aan naast de Rijtaclasseering ookj orovinciale en gemeentelijke classeeringen te krijgend daar ik hierbij Wussows woorden tot richting-gevende leuze zou willen gekozen zien, dat een voorwerp, ofschoon het noch door geschiedenis, noch door kunst zich buitengewoon onderscheidt, toch een groote waarde kan hebben (ook al is de graad van natuurmerkwaardigheid niet zeer hoog), wanneer het een sieraad is van zijn architectonische of landschappelijk! omgeving. De groote waardeering rechtvaardigt i« zulke gevallen gemeenteclasseering bijv. van oud« dorpslinden, herinneringsboomen, boomgroepen (ik denk hierbij aan „De drie eiken" staande op def hoogen buitenrand van den Trompenberg, waar hel kantoor der Erfgpóiers zal verrijzen, en aan de dog j_ r> Ko^hDrmHp hnnmcrrnenen bil het rvU

:„ nmninm»,^ mm wande hoschies en lanen.1

welke een groote plaatselijke, doch een minder groots algemeene beteekenis en schoonheidswaarde bezitten j Hierbij kan naast de locale vereenigingen tot bevofljj r u«+ „roomHoiinapnvprkper ook de Nederl.;

Heidemaatschappij Vele diensten bewijzen, daar deze

reeds voor jaren terug Degonnen ia ecu ~ leggen van onze historische of merkwaardige vadefl landsche boomen (ik meen, dat er geen voortgang

mede gemaaKt woraij.

Sluiten