Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslachten Hagenaars nog „het Bosch" blijven. De aankoop door de gemeente van het buiten „Vreugd en Rust" geeft ook hier de richting aan van een politiek, welke rekening houdt met de geestelijke volksgezondheid, die ook in de onmiddellijke nabijheid van groote steden ,;wandelgelegenheid" vraagt, d. w. z. terreinen, waar men na gedane dagtaak een wandeling kan maken, die „onder de voortbeweging van het lichaam tevens door de verscheidenheid en diepte der indrukken den geest in werking houdt".

Het sterkst heeft Rotterdam, onze meest van natuurschoon verstoken grootste „werkstad" die behoefte aan wandelgelegenheid gevoeld, welke vervulling tevens de aantrekkelijkheid als „woonstad" zal bevorderen. Men heeft de oplossing op bewonderenswaardige wijze gevonden in de verwezenlijking van het groote Kralingsche Boschplan. Daarbij heeft men tegelijk partij getrokken van de schilderachtige ligging der beroemde Kralingsche Plas en van de omstandigheid, dat de millioenen kubieke meters grond, welke door het graven van een Waalhaven vrij komen, kunnen dienst doen om de lage polderlanden te Kralingen op te spuiten om zoo de gewenschte zachte bodemglooiingen mede te helpen vormen, welke in een boschpark met uitgestrekt meer zulke fraaie effecten in het leven kunnen roepen. „Zoo bestaat de moderne stedenbouw het stoute stuk om ter zelfder tijd," zegt de N. R. Courant „een polder aan den linker Maasoever te herscheppen in een ontzaglijk groot havenmeer, en een anderen polder hoogerop gelegen en aan den rechter Maasoever in gereedheid te brengen om weldra als bosch en park te kunnen dienen. Zoo zal dan de eene polder in zijn nieuwe gedaanteverwisseling "getuige zijn van den arbeid van Rotterdam en de andere eerlang als een schaduwrijke lusthof lokken tot rusten na den moeilijken arbeid. En zoo schept 's menschen genie hier tot heil van een nijver volk water en bosch uit polderland en waar deze jonge wereldstad het eene vraagt of het andere wenscht, daar ontstaat in eens door onweerstaanbare energie

Sluiten