Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier een diepe haven, ginds een uitgestrekt park. Kan geloof bergen verzetten, hier sprak de behoefte, die polders verplaatsen gaat."

Maar het is gemakkelijk te begrijpen, dat dergelijke gemeentebosschen altijd onder de moeilijkste omstandigheden verkeeren en steeds het meest blootgesteld zijn aan vandalisme en brandgevaar. Daarbij komt nog, dat ieder stadsburger zich vrij beschouwen mag als een soort mede-eigenaar die — of hij al dan niet leek is op boschbouwgebied — iets te zeggen wil hebben en te pas of te onpas met welgemeende raadgevingen en ingezonden stukken kwistig omspringt. Dergelijke bosschen, die steeds toegankelijk dienen te blijven voor een ieder, die door zijn stedelijke belasting te betalen ook zijn penningske bijdraagt tot verwezenlijking van groote gemeentelijke cultures en dus het recht mag hebben in zijn vrije oogenblikken te gaan dolen door de bosschen, die — al is zijn aandeel ook minimaal — mede door zijn vervulde stadsburgerplichten er gekomen zijn, ze moeten al zeer streng bewaakt worden. Zeer juist was de opmerking, welke de Arnhemsche Courant eens gemaakt heeft n.1. „dat welbeschouwd alleen vele en langdurige regens in staat blijken te zijn de door toeristen zoo zeer gezochte omstreken van Neêrlands schoonste stad, Arnhem te beveiligen tegen het in den zomer altijd eh altijd dreigende gevaar van boschbrand en woudvernietiging."

Zal men, nu we over heel het land komen te staan voor een herbeplanting langs wegen en dijken, voor boschaanplant in het groot en het scheppen van boomrijke wandelgelegenheden bij de steden, ook niet eens wat meer aandacht schenken aan het jeugdveredelende werk der „boomenplanting" ? We mogen wel bedenken, "dat onze^bosschen, al worden ze ook niet uitgeroeid toch zeker sterk aangekapt zijn en waar de leider van „the forestry department" te Edinburgh voor Engeland een houtnood voorspeld heeft na den oorlog, daar mogen wij in Nederland, dat geheel op houtimport aangewezen is, niet te optimistische denkbeelden hebben over de komende

Sluiten