Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schenk te geven in den vorm van een prachtig uitgestrekt bosch. Dit bosch, dat eenige duizenden hectaren land beslaan kan in het hartje van het land, zal niet bestaan uit de eenvormige eentonige dennenboschjes, zooals de boschbouwer-rekenmeester ze voorschrijft voor het verkrijgen van een mathematische zekere rente.

Voor een dergelijk plan wil men natuurlijk wat s anders! Men wil iets scheppen, dat blijvende waarde heeft en dat niet met een brandje of een of andere Iinsectenplaag te loor kan gaan! Men wil het schitterende en meest zekere boschbedrijf vestigen in een Nationaal Park, dat groepsgewijze en zelfs individueel tal van houtsoorten in verschillende leeftijden mengt in prachtige verscheidenheid en natuurlijke gezondheid. Over zulk een boschbedrijf is veel te zeggen, maar het voert mij voor heden te ver om dat te [ doen. Kortweg gezegd, een zoodanig boschwerk kan ropgevat worden als kunst gepaard aan techniek en Kétenschap in zulk een prachtig samengaan, dat het fWerk, dat dit Bosch zelve een Schepping wordt, die |het grootste en meest verhevene evenaart, wat door : menschenmacht gebouwd is! t Met één Daad zal nu getoond worden, waartoe {ons volk in staat is. Drie jaren van bang oorlogsgebeuren van reusachtige handelstransacties, driejaren ivan winzucht en ontevredenheid, hebben in het f Nederlandsche volk niet kunnen dooden de blijde en (verhevene zucht naar Schoonheid, r Een dergelijk grootsch bosch-monument te gaan t bouwen in dezen tijd met de aldus verkregen middelen! [De volks-psyche, getroffen door een juiste en bekoorI üjke schoone daad! Een daad waardoor uitgewischt kkan worden veel schaamte over gemeenschappelijk libegane zonde, een daad, die de eeuwigdurende blijheid een schoonheid van het Bosch stelt tegenover het Wfernielende gebeuren van dezen oorlog!

Een Nationaal Bosch, dat alle woudschatten bergt, «welke ons klimaat mogelijk maakt, een eerste werk ddes vredes, dat als machtig aandenken van dezen tijd

Sluiten