Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□ ZESTIENDE HOOFDSTUK. □

CONCENTRATIE VAN DEN ARTISTIEKEN GEEST iV'Üi'W*»" - IN NEDERLAND.

Naar ik hoop hebben de voorgaande hoofdstukken | duidelijk aangetoond, dat de revolutionneering der t. geesten, welke uitgaat van een nog wel is waar zeer - fragmentarisch georganiseerd verenigingswezen, toch ; het wassende besef tot ons volk heeft gebracht, dat I er naast de materieele bekommeringen en den 'sleur van het dagelijksche werk nog iets anders op de wereld bestaat, dan het stukje stad, gelegen tusschen woonhuis en werkplaats, fabriek of school. Zij heeft I veler gedachten, die in de kleurlooze eentonigheid van het werkleven om den broode dreigden geestelijk f dood te loopen, gericht op het schoone" in de vrije natuur en vooral heeft zij den ongeloovigen gepredikt f dat ook in ons Nederland buiten „das Gute so nah liegt"!

Want ook binnen onze rood-wit-blauwe grenspalen I ligt om de groote menschenhaarden die we steden t noemen, de wereld klaar en open; ook bij ons kan [ de hemel zonnestralend gekoepeld staan over het = lustige Limburgsche heuvelland, over de Hollandsche | weidevlakten met hun verre verschieten en hun slooten I en plassen, die het zonnelicht spiegelend terugketsen ( naar den wijden dikwijls zoo wolkendrukken hemel. Zoo ooit, dan hebben deze oorlogstijden ons de volkomen zekerheid gegeven, dat Neêrlands vredeland | met zijn snel-opvolgende landschapswisseling van f-: bosschen en weiden, heiden en akkers, dorpen en I steden, beken, rivieren en meren, met zijn duinen en

CONCENTRATIE VAN DEN ARTISTIEKEN GEEST ?%Vm[ ~ IN NEDERLAND.

....v..ww, uivi «ju uuciciiuc woiKeniucnten en zijn

Sluiten