Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bakenen gebied van natuurbescherming, heemschut toerisme, vreemdelingenverkeer, vaderlandswaardeenn&fn volkscultuur. Daarbij kon ik het licht laten vallen op daden van particulieren, van locale, gewestelijke en algemeene vereenigingen, genootschappen, bonden fcen massa-organisaties, in hun harmonisch samengaan en r hun fijne en rijke geledingen, alle getuigend van een algemeen gevoelde behoefte naar een meer geestelijke {.■beschaving. En eindelijk kon ik tot mijn groote voldoening ook melding maken van zegenrijken schoonI-* ' verricnt d°or plattelandsgemeenten en

[stedelijke overheden, door provinciale regeeringen [officieele staatslichamen en ten slotte ook door dé hooge Iandsregeering zelf.

Uit dit overzicht zal den lezer gebleken zijn, dat lallervvege een evolutie zich voltrekt, die zich poogt ^ vrij te maken van de loutere wetenschap en techniek | welke in de tweede helft der negentiende eeuw — flaat ons dat steeds dankbaar blijven herdenken — Wyeral „de vooruitgang" wisten te doen zegevieren [zij het dan bijna overal ten koste van oudé |schoonheid.

Deze evolutie, welke langzaam aan het passieve' kosmopolitisme van den fin-de-siècle Nederlander die fóich schaamde over zijn eigen land, zijn moedertaal fen zijn nationale eigenaardigheden doet plaatsmaken voor een vaderlandswaardeering, die om het echte fpnopgeschroefde van het gevoel juist zoo toegejuicht ü • \ ,,00f de, «"^schappelijk voelende kunstenaars fen intellectueelen van Nederland, heeft ook de kunst CT,eü Wde, samenleving gebracht. Zij waarborgt ons, dat het beeld van ons Nederland oók schoon zal blijven ais de moderne maatschappij en het sociale leven toestanden en vormen in het leven menen h;0 «h^i

ineuw zijn. ' 8

De kunstenaars hebben begrepen, dat zijdoor hun afzondering yan een maatschappij, die hen in haar *oud ongevoelig commercialisme weinig aantrok, steeds rtrerder kwamen te staan van het leven en van een :|ijd, die toch ook de hunne was! Toen ze maar eens

Sluiten