Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de handels- en industriekringen anderzijds. Want wil een dergelijk tijdschrift in den loop der tijden die positie innemen tusschen de kringen van kunstenaars, intellectueelen en het gróote publiek, waarvoor in de Nederlandsche periodiekenpers de plaats nog onbezet is, dan moet het ideëele samengaan met het: practische, moet voor het mercantiel welslagen, wat zich direct zal kunnen weerspiegelen in de aesthetische uitvoering ter wille van de „höhe Göttin", de „tüchtige j Kuh" niet uit het oog verloren worden.

En nu behoef ik zeker wel niet te zeggen, dat de A. N. V. V. hier het aangewezen centrale lichaam is. Immers, als men de ledenlijst nagaat ziet men, dat ] naast de vele vereenigingen, die rechtstreeks belang hebben bij de schoonheid van Nederland, ook tal van lichamen, particulieren, instellingen, fabrieken, handelsbanken, groot- en kleinindustriën door hun lidmaatschap bewijzen, dat zij erkennen ingezien te hebben, dat bevordering van het vreemdelingenverkeer den economischen weerstand der landsbevolkingfl krachtig versterkt en het steunen van een lichaam, dat zich met medewerking van de regeering ten doel stelt dien economischen weerstand op het hoogst bereikbare peil van welvaart te voeren, eigenlijk niets anders is dan wat Jan Pieterszoon Coen zoo kort j en bondig heeft .gezegd in: „De Cost gaet voor de Baet uit".

Allerminst zou ik willen beweren dat het maandblad „Ons Nederland" reeds thans zich zou durven voorstellen op bescheiden wijze die positie in te nemen. Het is nog maar een vereenigingsorgaan naast de zeer vele, die we aan den periodieken-horizont zien verschijnen. Het is nog maar een maandblad van ruim één veïj druks met een niet al te weelderige verluchting en een gewis niet kunstzinnig uiterlijk. Ik getuigde dit] alles reeds eerder. Maar de naam, waaronder het j orgaan populair tracht te worden is almede een vanj] de beste. In dat bezittelijk voornaamwoord „ons"schuM heel wat kracht, heel wat gemeenschapszin ookl Immers de simpele titel zegt al dadelijk, dat al wat

Sluiten