Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriften en diverse vakbladen ook nog een tijdschrift „geplant" dat in ,het verband dezer beschouwingen onze bijzoridere aandacht verdient.

Het is het propagandablad: „Hou Trou", uitgave van het „Nationaal Secretariaat" te Groningen.

Dit Nationale Secretariaat, dat voor zijn veelzijdigen arbeid voorloopig een bedrag heeft ontvangen van fl. 42.000.— bijeengebracht door „contribuanten", „donateurs" en „mede-oprichters" wil „den Nederlander voorhouden de noodzakelijkheid van moreele en materieele inspanning tot handhaving zijner nationaliteit, en wenscht propaganda te maken voor de nationale idée."

In het zustertiidschrift „Ons Land", dat onder de redactie van Mr. H. van de Rivière in den mobilisatietijd als „een nationaal tijdschrift" den Nederlander de zedelijke verplichting v-oorhoudt „pro patria", toch het besef te hebben van de beteekenis der nationale idée, lees ik in het nummer van 22 Juli 1915 het volgende, dat in aansluiting met al het bovenstaande waard is bekend te worden in breederen kring als die welke het veertiendaagsche Groningsche blad bereikt. „Wij staan voor een reusachtigev taak. Wij willen trachten ons volk wakker te maken, het te leeren wat de nationaliteit van het individu beteekent. Tegen de ontkenners van de beteekenis der nationaliteit willen wij in elke groote vergadering opkomen, wij willen in geschrifte vooral hen bereiken, die tot nu toe niets anders gehoord hebben dan de leer van het irreëele internationalisme (wel te onderscheiden van een zeer reëel en wenschelijk internationalisme, dat zich baseert op den eerbied voor de nationaliteit). Wij willen de beteekenis van ons volk in verleden en heden door schrift en beeld uiteenzetten. Wij zullen tegenover de in de vacantie opgedane indrukken van een Zondagsch buitenland het werkelijke buitenland leeren kennen. Wij willen propaganda maken voor het verruimen onzer bronnen van inkomsten en daarbij de politiek óp haar terrein terugdringen, die hier veel kwaad gedaan heeft.

Sluiten