Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Bij deze groote taak kunnen wij veler hulp gebruiken. Men kan ons financieel steunen, men kan ons metterdaad steunen door propaganda te maken voor wat wij kortheidshalve de Ons-Land-Beweging zouden willen noemen."

De „Ons-Land-Beweging", die geleid heeft tot de stichting van het Nationaal Secretariaat wil — en dat is een lofwaardig streven, „samenwerking in het leven roepen tusschen de verschillende vereenigen, die nu reeds op nationaal gebied werken" en als eerste middel geven de statuten aan:

„Zuivere directe, nuchtere propaganda voor de nationaliteit door tijdschrift, brochure, vergadering, film, tentoonstellingen, etc."

Het is wel opmerkenswaard, dat deze beweging geleid wordt van uit de hoofdstad van Groningerland, waar men juist in deze calamiteit-periode zulk een krachtige opleving heeft kunnen bespeuren in de waardeering van gewestelijke eigenheden.

Floreert in Friesland prozakunst en poëzie, telt „Frisia", als uitgave van de „Jongfryske Mienskip" steeds meer lezers en wordt door het „Jongfrysk Sjongkoor" in zijn sympathiek optreden als straatzanggezelschap door uitstekenden nationalen zang de liefde aangewakkerd voor de Friesche taal... ki Groningen voegden zich bij de tijdschriften, welke reeds bestonden niet minder dan vier nieuwe organen. Deze stellen zich ten doel de genegenheid voor de gewestelijke eigenheden in het landschap, de stedenen dorpenbouw, kleederdrachten volksgebruiken, gouwspraak en locale dialecten te bevorderen. Het zijn de maandbladen „Groningen" onder redactie van J. Tilbusscher en Dr. G. A. Wumkes, „Mooi-Groningen", eerst geleid door Jaap Kunst, die verdiénstelijk werk verrichtte door de Groninger volksliedjes en dansen aan de vergetelheid te ontrukken, daarna onder redactie van Josef Cohen — den schrijver van de Nederlandsche Sagen en Legenden; „Vrije Arbeid" van Dr. R. de Waard en ten slotte de niet op geregelde tijden verschijnende „Groninger stemmen in den Haag" welke

Sluiten