Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder leiding staan van Dr. J. F. Steenhuis en volop gelegenheid bieden dialect-litteratuur in proza en| poëzie te publiceeren.SedertMaart 1918 is er echtereen fusie van verschillende Groningsche tijdschriften totl stand gebracht. Onder hoofdredactie van Geert Teisj verschijnt thans „Groningen" als „Geïllustreerd Maand- ■ blad voor geschiedenis, volkstaal, kunst, industrie en landbouw van stad en lande".

De meeste dezer gewestelijke „heimat"-geschriften| kunnen door de steeds hooger wordende papierprijzen en het gebrek aan „kunstdruk" niet geven, wat ze in j meer normale tijden wel ten uitvoer zouden kunnen j brengen. „Mooi-Groningen", dat in 1916 als kwartaal^ tijdschrift verscheen, kon dank zij den steun der tweei invloedrijke gewestelijke vereenigingen „de Centrale" 1 en „de Provinciale Groninger Weekr' bij den aanvang* van 1917 in een rijk geïllustreerd maandblad worde» omgezet, maar moest in zijn laatste nummer van denj loopenden jaargang zijn lezers bericht geven vanj schorsing, daar het zoolang de oorlog duurt door j grondstoffengebrek niet meer zoo kon verzorgd worden! als wenschelijk was.

En alle uitgaven, die de landsliefde en het vader-1 landsgevoel aankweeken, pogen hun lezers tevreden! te stellen met beloften voor de toekomst, wanneer ! ze „in normale tijden vaker uit zullen komen, meer lec- j tuur en illustraties" zullen geven, dan ze thans met mogelijkheid doen kunnen. Men doet dan ook goed hun verschijnen, nu reeds meer als een belofte, dan een daad te beschouwen, meer als een aanwijzing van | de richting, waarin zij wenschen te werken, dan als voldragen vruchten van dat werken. f— \

Althans zoo geeft de redactie van „Hou Trou" hetl aan in het proefnummer van dat tijdschrift, dat wffl trachten voor alles goed-Hollandsch, nationaal Nederl! landsch te zijn en dat „als Nederlandsch tijdschrift! in veel Nederlandsch gevoelende gezinnen een welkom j vriend hoopt te worden."

Maar het tijdschrift, waarin den geest woon ven schaft wordt, die ook heerschte op het Algemeen I

Sluiten