Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

□ ACHTTIENDE HOOFDSTUK. □ j

MODERNE BOUWKUNST OP HET LAND EN IN DE STAD.

Thans zijn het niet alleen de vaak als utooisten

beschouwde voormannen op oudheidkundig en historisch gebied ter eener zijde, de zoekende moderne architecten en schilders aan den anderen kant, die ijveren voor het bewaard blijven van het oude stedenen dorpenschoon, voor logischen woningbouw en -inrichting, voor ruime opvattingen bij stedenuitbreiding en dorpenaanleg, maar men heeft gelukkig ook binnen onze grenzen reeds groote massa-bonden, die onder hun leden- zoowel den belangstellenden leek als den ernstig-Wetenschappelijken technicus tellen, den kunstenaar en den intellectueel, die allen ijveren voor het bezit van een eigen cultuur en in zich de overtuiging dragen, dat in het vooruitstrevende van onzen tijd reeds een belangrijk deel van den komenden tijd schuilt.

In Nederland is een begeerte tot schoonheid ontwaakt en de zorg voor het gebouwde zoowel ten plattelande als in de steden heeft in den allerjongsten tijd reeds op meer dan één plaats een verinnigde harmonie tot stand gebracht met de naaste omgeving. Overal klonk de vermaning uit Valerius indrukwekkend lied: „O Neêrland past op uw zaak!" Denkt aan de ernstige woorden uit het derde couplet en neemt deze voor alles als motto voor Heemschuts loffelijk streven: „Beschut, beschermt, bewaart uw land!" Want gij kunt het overal in uw vaderland zien, dat het mooie er zelfs in vollen vredestijd niet wordt

Sluiten