Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorlichting verstrekken en zoo noodig daarbij leiding geven. Het moet de aandacht vestigen op gelegenheden om complexen van zomer- of landhuisjes te stichten — zoo zulks te Rijssen in Overijsel met zooveel succes geschied is." Maar dan in 's hemelsnaam geen Schwarszwald-villapark-imitatie (op Twentsch grondgebied!) als reclamevoorbeeld stellen voor andere streken. Denk bijv. eens in Gaasterland een bouwmaatschappij : „Holland's Schwarzwald"... die de hatuur-liefhebbers laat wonen in Schwarszwald huisjes... in het land van Fryslan boppe 1

Bij de bouwaanvraag van dergelijke buitenhotels lette men er op, dat niet alleen de muren dik genoeg zijn, de kamers beantwoorden aan hygiënische eischen, dat gas, water- en electrische geleidingen de veiligheid niet in gevaar brengen, maar men vrage zich ook af. ef de oneetwftfeld „hecht- en weldoortimmerde

j gebouwen" samenstemmen met de naaste en verdere i omgeving. Waar de actie ter bevordering van vreemdeI lingenverkeer niet alleen gesteund wordt door de I burgemeesters van Sloten, Workum, Hindeloopen, ! Stavoren, en van Hemelumer Oldephaert en Noord'wolde, waar deze heeren zelfs de leiding op zich I genomen hebben, daar zal het dunkt me hun niet i moeilijk vallen de raadsleden te overtuigen van het i nut der gemeentelijke Heemschutverordeningen. Mogen i de dorpen in Frieslands Zuid-Westhoek spoedig het ■ voorbeeld van Frieslands hoofdstad volgen, mogen : ze evenals Laren en Apeldoorn en verschillende groote i steden een algemeene schoonheidsparagaaf in hun : bouwverordeningen vastleggen. Zij zullen daardoor : medewerken tot het versterken van het rentegevende : schoonheidskapitaal, dat Gaasterland bezit in zijn i aantrekkelijkheid voor de water- en wandeltoeristen.

Een voortreffelijk werk heeft ook de heer B. von Brucken Fock gedaan voor Walcheren, door timmerlieden en eigenbouwers een aesthetischen leiddraad bij den woningbouw te geven en tevens door in circulaires en brochures te pleiten voor een eenvoudige vriendelijke plattelandsarchitectuur in „Zeelands tuin".

Sluiten