Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stijl uit België tot ons overwaaien "die hier o. a. in VUssingen en Maastricht enkele producten van wanhopige smaakmisleiding heeft gebracht als openbare aanklacht tegen de cultuurloosheid in de negentiger jaren.

Ik schreef eens, dat het wel de allerbeste reclame is voor een luchthartig makend verblijf aan het strand van Vlissingen, wanneer de foeileelijke z.g. „Brusselsche" huizen u niet uit de goede stemming brengen. Immers wanstaltiger huizen zijn in heel ons goede vaderland niet te vinden. In vreemde macaronikronkels, in dwaze hieroglyphen, inovèrrijk-becirkelde balcons en groote kleurharde tegelvlakken heeft de ontwerper van deze „woon"huizen gemeend versieringen te zien, daarbij.ten eenemale uit het oog verliezend, dat een goede gevelindeeling, eenvoudig en rustig gehouden, aesthetisch meer bevredigen kan, dan een schreeuwerige opschik van zinlooze mooiigheden.

Staan die Vlissingsche bouwwellustellingsmonstera aan een stille straat, die men niet behoeft door te gaan als men dat niet verkiest, nog ergerlijker heeft het fin-de-siècle-vandalisme met den kronkelstijl zich genesteld in Maastricht.

Hoevelen zullen er met mij niet hebben gehoopt, dat een stad als Maastricht, die zich moeilijk kon ontwikkelen tot een moderne stad met moderne schoonheid, trotsch op het roemrijk vérleden met de grootste piëteit haar talrijke monumenten van geschiedenis en kunst, haar gevelschoon en haar stadsbeeld zou bewaren voor het nageslacht, respect zou hebben voor Romaansche en Gothische architectuurschoonheid, daar zij toch diende te begrijpen, dat de kerkelijke en wereldlijke bouwkunst vertegenwoordigd door verheven bedehuizen en een prachtig raadhuis het edelst Limburgs hoofdstad zouden fctir3.ktcrisccr6n.

En wat zien we nu op een der schoonste pleinen van Maastricht? Dat een-omgeving van de meest indrukwekkende bouwwerken, welke ons land den

Sluiten