Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreemdeling heeft aan te wijzen uit Romaansche en • Gothische perioden, ontwijd wordt door een wanstaltig

bouwgedrocht, hetwelk de allures aanneemt van ; „artistiek" te willen zijn. Want als de vreemdeling tusi schen de indrukwekkende St. Servaas- en St. Janskerken : zijn weg zoekt, dan staat hij van het Vrijthof komend, : spoedig op een stil intiem besloten pleintje. Een I grasperk zonder bloementooi verhoogt er de ingei togen stemming. Een 18e-eeuwsche paleisje laat achter i een hoogen muur, welke een „cour" afsluit, van i de straat een architectuur bewonderen, die waardig : aansluit, met de omgeving van andere voorname 1 burgerhuizen welke voor den Noord-Nederlander de ', landseigen bekoring bezitten van het Zuiden. Maar i de vreemdeling zal schrikken in zulk een voorname i omgeving een fa^ade te vinden als die van het i monsterachtig-leelijke feestgebouw, waarin — ver■ wonder u niet al te sterk — de beroemde „Maasi treechter Staer" haar zetel heeft gevestigd. Als een t toonbeeld van ten top gedreven wansmaak moest : zoo'n product van platte banaliteit daar niet geduld ' worden. Zoo ergens, dan blijkt hier, dat we een 1 heemschutwet in den geest als ontworpen werd door i de meest gezaghebbende mannen op het gebied van i oudheidkunde, dringend noodig hebben. Het wordt I hoog tijd, dat tevens wettelijke voorschriften de i naaste omgeving van monumenten — en vooral van ; zulke als de St. Servaas en de St. Jan — behoeden ' voor een bestemming of voor een reclamebehanging, ' welke den welstand van het onmiddellijk in de nabijI heid zijnde beschermde monument in ernstig gevaar 1 brengen.

Een artistieke vereeniging, die als de hier gevestigde i den roem van Limburg's hoofdstad over heel het land 1 heeft verbreid, moest toch inzien, dat op waardiger ' wijze de bestemming van het gebouw in den gevel kon ' worden uitgedrukt, dan zulks geschiedt door de beide i maskers en het groote omlauwerde middenvenster. 1 Laten we hopen, dat het noblesse oblige ook hier in I komende tijden die veranderingen zal aanbrengen, welke

Sluiten