Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het gebouw minder protserig en minder opdringerig, minder pretentieus en minder gewild artistiek, meer in'overeenstemming brengen met de deels strenge, deels waardige architectuur van het pleintje voor den 78 Meter hoogen St. Janstoren.

-Als contrast met deze bouw-„stijlen" zij hier de rationalistische bouwkunst genoemd van Viollet le Duc, waarbij elke vorm, die niet constructief verantwoord was, werd verworpen. Hij ging zelfs zoover een oude vervallen, maar aan haar doel beantwoordende schuur te prijzen boven een onpractisch onlogisch gebouwd woonhuis.

Voor ons land trad nu als de groote hervormer op Dr. P. J. H. Cuypers, die in zijn constructieve door de rede meerdan door het gevoel beheerschte bouwwerken het fundament legde, waarop de jongeren hun nieuwe architectuur konden oprichten.

Ook de beroemde moderne architect Dr. Berlage leeraarde, dat elke vorm, die constructief geen rede van bestaan had, overboord moest worden gegooid. Allereerst zijn voor hem de utiliteits-eischen en het te gebruiken materiaal van beteekenis. Door het gebruik van inlandsche bouwstoffen, meer in het bijzonder baksteen, werd de baksteenarchitectuur, die in de laatste helft der 19de eeuw sterk had moeten wijken voor de pleisterwellust, weer in eere hersteld, vooral ook de jongere architecten bezigen baksteen voor den burgerlijkenvillabouw en de Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten heeft zelfs een propaganda-tijdschrift „Klei", geheel gewijd aan de toepassing van dit echt Nederlandsche bouwmateriaal, dat zoo zeer in het Nederlandsche landschap voldoet.

Zoo werd tegenover de bandeloosheid van de fin-de-sièclestijlen de soberheid geplaatst van bouwwerken als die der'Mij. „De Nederlanden" en de Amsterdamsche beurs, getuigende van een kunst als een teeken des tijds: „stolling van den geestelijken stroom, die er liep en de massa tot kennis van haar kracht gebracht."

Nu kan het niet ontkend worden, dat die eerste

Sluiten