Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook eenvoudiger verblijven overal verrijzen, er nog zoo weinig waardeering heerscht in breede maatschappelijke kringen voor het streven der jonge logisch redeneerende bouwmeesters, meen ik ook in het belang van de „vestiging" van vreemdelingen goed te doen met hier enkele alinea's over te nemen uit het pleidooi, waarin Jan Gratama als warm voorvechter en richtinggevende leidsman op de eerste Heemschutconferentie den namaakstijl veroordeelde. Wijzend op het gevaar, dat in een dergelijken historischen landhuizenstijl stak, ging hij principieel op het vraagstuk in en verkondigde: „Stijlnamaak is noodzakelijk levenloos, maskerade, daar hierbij architectuur en dus een geest gecopieerd wordt, die anders is dan van den levenden modernen mensch. ,

„Stijlnamaak is geen kunst, want kunst beteekent vormen scheppen, stijlnamaak is juist het verbergen van wat kunst .had kunnen worden, het is een soort historische bouwkunst, die èn als historie en als bouwkunst zonder waarde is.

„Stijlnamaak is voor talentlooze architecten "een vergeeflijk houvast, omdat het doo.de toch nog beter is dan het eigenlijk slechte. Maar stijlnamaak is gevaarlijk voor- het groote publiek, omdat dit zoo spoedig genoegen neemt met een schijnarchitectuur, waarin het nog iets van de oude schoonheid, van de oude houding, zij het verhaspeld terug meent te vinden."

Al mogen we ook de schoonheid van de pseudo historische moderne buitenhuizen erkennen, al mogen we zeker waardeering bezitten voor het vaak groote talent van den architect, dit neemt toch niet weg, dat deze huizen iets zeer onmoderns eigen is en dat ik de woorden gaarne onderstreep van het rapport der reeds veel genoemde conferentie over „hef bouwkunstig element bij de bescherming der schoonheid in Nederland":

„En dan bedoel ik met modern niet de tijdelijke modeopvatting, die helaas elke zich ontwikkelende, kunst vergezelt, maar dan bedoel ik wat werkelijk: van onzen tijd is, dan bedoel ik hiermede de kern

Sluiten